Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số đặc biệt - Tháng 8 - 2019 (2019) Trang: 1-3
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo duc
Liên kết:

Ngày nay, cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) có những ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt trong đời sống xã hội, đặc biệt trong công tác đào tạo giáo viên. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng và thích nghi với những chuyển biến về công nghệ, công tác đào tạo giáo viên cần có những điều chỉnh để khắc phục từng bước những khó khăn và tận dụng tốt cơ hội mà cách mạng 4.0 mang lại. Bài viết đề cập đến một số vấn đề về công tác đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 28-36
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 33-38
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 48-54
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 74-79
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 82-85
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 88-92
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 92-96
Tải về
(2023) Trang: 691-695
Tạp chí: VI - INTERNATIONAL HALICH CONGRESS
(2022) Trang: 85-89
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHEOLOGY, ART HISTORY AND CULTURAL HERITAGE,
(2022) Trang: 1201-1205
Tạp chí: CUKUROVA8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE April 15-17, 2022/ Adana, TURKEY
(2022) Trang: 163-168
Tạp chí: Umteb 12. International Scientific Research Conference August 13-15, 2022, Mata Sundri College for Women, University of Delhi
(2022) Trang: 131-143
Tạp chí: An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022). An Giang, 11/2022
(2022) Trang: 101-105
Tạp chí: 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE AND COCOA, April 7-8, 2022 - BOGOTA, COLOMBIA
(2022) Trang: 406-410
Tạp chí: INTERNATIONAL CONGRESS OF GERONTOLOGY, March 18-20, 2022, TURKEY
(2022) Trang: 1043-1046
Tạp chí: The Al-Farabi 11th International Conference on Social Sciences
(2022) Trang: 420-424
Tạp chí: 6th International Ankara Conference on Scientific Research
(2022) Trang: 701-704
Tạp chí: The 8th International ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
10 (2022) Trang: 41-44
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Science
(2021) Trang: 771-780
Tạp chí: the 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warsaw, 8-9 August, 2021
(2021) Trang: 115-125
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, tháng 12 năm 2020, Huế, Việt Nam
(2021) Trang: 315-319
Tạp chí: ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-V, 10-12 October, Ankarar - Turkey
(2021) Trang: 320-326
Tạp chí: ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-V, 10-12 October, Ankarar - Turkey
(2021) Trang: 341-344
Tạp chí: the 5th International Covid 19 Studies Conference, 24-25/9, 2021
(2021) Trang: 13-18
Tạp chí: the 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ONEVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, 3-5 October, Newyork, USA
(2021) Trang: 1029-1036
Tạp chí: the CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 7-8 september, Ananda, Turkey
(2021) Trang: 85-92
Tạp chí: the International Aegean Symposiums, September 11 - 12 , 2021, Turkey.
(2021) Trang: 347-352
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 15-16, October 2021
(2021) Trang: 761-770
Tạp chí: the 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research
(2021) Trang: 300-307
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES, Ankara - Turkey, 29-30/20/2021
(2021) Trang: 263-272
Tạp chí: The International Conference on Ottoman Empire Studies in three continents
4-september (2021) Trang: 244-2487
Tạp chí: International Journal of Social Science and Human Research
Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long (2020) Trang: 64-75
Tạp chí: Đức Giáo tông Phan Văn Tòng - một tấm gương tốt đời đẹp đạo
(2020) Trang: 277-288
Tạp chí: ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN ĐÁNG NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA CÁCH MẠNG MIỀN NAM, TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
85 (2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh Đồng Tháp (2019) Trang: 78-84
Tạp chí: Đồng Tháp Xưa và Nay (tập 66)
(2019) Trang: 227-232
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học", Trường Đại học Duy Tân, tháng 6-2019
22 (1) - 2019 (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học An Giang
tập 12, số 3, 8/2018 (2018) Trang: 173-180
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế
4 (125) - 2018 (2018) Trang: 102-109
Tạp chí: Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa
4 (125) - 2018 (2018) Trang: 59-62
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2017) Trang: 768-775
Tạp chí: Hội thảo Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017
(2017) Trang: 643-653
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia "Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam"
6B (2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
(2017) Trang: 379-386
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016) Những vấn đề khoa học và thực tiễn
125 (2016) Trang: 223-234
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Huế
9 (1/2016) (2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang
(2016) Trang: 1437-1444
Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016
2/2016 (2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế
122 (2016) Trang: 199-207
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
4 (2016) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế
105 (2016) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2015) Trang: 210-216
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng Me Kong"
(2015) Trang: 90-95
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NĂM 2015 - CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
số 36 (2015) Trang: 87-94
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
(2015) Trang: 283-287
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa hoc trẻ 2015 - Đại học Huế, 10/2015
(2015) Trang: 275-282
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa hoc trẻ 2015 - Đại học Huế, 10/2015
(2014) Trang: 894
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
(2014) Trang: 240-245
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia - Phát triển bê?n vư?ng Đồng bằng sông Cửu Long ? Như?ng vâ?n đê? ly? luâ?n va? thư?c tiê?n, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 1/2014
(2014) Trang: 405-410
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sau đại học Đại học Sư phạm Huế lần thứ II, tháng 10 năm 2014
(2014) Trang: 629-636
Tạp chí: hội thảo khoa học Làng nghề và Phát triển du lịch - Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và Đại học Sipalkon, tháng 3/2014
(2014) Trang: 771-776
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
(2014) Trang: 604-610
Tạp chí: Hội thảo cấp quốc gia năm 2014: "Tín ngưỡng Thờ Mẫu Ở Nam Bộ - Bản sắc và Giá trị", Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4/2014
(2014) Trang: 227-238
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia ?Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử?, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 5/2014
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: 50 năm chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà La Ý nghĩa và Bài học
1 (2013) Trang: 290
Tạp chí: HN Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2012) Trang: 286
Tạp chí: Mô hình và hướng đào tạo
1 (2012) Trang: 1250
Tạp chí: HN SV NCKH
1 (2012) Trang: 282
Tạp chí: Mô hình và hướng đào tạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...