Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 111-122
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 26 May 2018
Revised 16 Apr 2019

Accepted 30 Jul 2019

 

This study has assessed transformative learning in the VACB (V is orchard, A is pond, C is livestock and B is biogas) livelihood model of Phong Dien district, Can Tho city to propose solutions for maintaining and promoting transformative learning sustainably. Mxed method was used including surveys, interviews, focus group discussions and expert observation and discussion as main data collection. The study has obtained some following results. Firstly, the local livelihood in Phong Dien has changed dramatically. Secondly, there were seven different types in transformative learning in this area consisting of self-learning, and learning through workshop, training, model-observation, community activities, media tools and picking up. Thirdly, transformative learning process in Phong Dien faced a number of difficulties related to residents’ aptitude and awareness, local government support, lack of information and learning space. Based on above difficulties and practical observation on the research issues, a number of solutions were proposed to promote transformative learning in Phong Dien including promoting representative farmers’ roles, taking advantages of meeting, observing the information from television, internet and social network.

Keywords

Climate change, livelihood, resilient, transformative learning, VACB

Cited as: Tham, T.C., Ho, H.T.T., Nhuong, L.V., Hieu, L.V., Phuc, N.T.N and Tuan, T.D., 2019. Transformative learning in resilient VACB model adapting to climate change in Phong Dien district, Can Tho city. Can Tho University Journal of Science. 11(2): 111-122.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 62-73
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 74-81
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 96-109
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tải về
Số đặc biệt, tháng 11 năm 2020 (2020) Trang: 165-167
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số 229, tháng 11 năm 2020 (2020) Trang: 84-86
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số đặc biệt, tháng 11 năm 2021 (2021) Trang: 282-284
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
kì 1-11/2020 (2020) Trang: 59-62
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
1-3/2020 (2020) Trang: 55-56
Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học Ngày nay
63 (2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
5 (2) - 2019 (2019) Trang: 42-51
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Chuyên san Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 9-15
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4/2018 (2018) Trang: 643-655
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí lần 10
Số 3 (2) - 2017 (2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9-2017 (2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
10-2016 (2016) Trang: 31-43
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Thái Nguyên (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)
06-2016 (2016) Trang: 148-161
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...