Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 64-71
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tải về

ABSTRACT

?Bach Van quoc ngu thi?, written by Nguyen Binh Khiem, is an outstanding collection of Nom words poems in the XVI century of Vietnamese literature. It marked a considerable development in using poems? words, compared to ?Quoc am thi tap? which is also a collection of Nom words poems written by Nguyen Trai in the XVcentury. In order to illustrate this development, our essay carried out analyzing, using statistic data and making some comparisons of Nguyen Binh Khiem?s ways of choosing and using poems? words with those of Nguyen Trai?s. After all, we realized that Nguyen Binh Khiem?s Nom words poems are more pellucid and plainer than Nguyen Trai?s ones. Nguyen Binh Khiem is the poet who inherited successfully the achievements of Nom words in the XVth century of Vietnamese literature, which was actually the preparation for the development of Vietnamese poetry in the following century.

Keywords: Nom words Poem, poem`s words

Title:    The development of literrary Vietnamese language in the XVI century, from a comparative prespective between ?Quoc am thi tap? and ?Bach Van quoc     ngu thi?

TóM TắT

Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm là tập thơ viết bằng chữ Nôm đặc sắc của văn học trung đại Việt Nam thế kỷ XVI. Nó đánh dấu một bước tiến đáng kể trong nghệ thuật ngôn từ thơ Nôm so với tập thơ Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi ở thế kỷ XV. Để minh chứng cho bước tiến này, bài viết tiến hành phân tích, thống kê, so sánh một số yếu tố trong cách lựa chọn, sử dụng ngôn từ của hai nhà thơ và đi đến kết luận là Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm trong sáng, giản dị hơn so với thơ Nôm Nguyễn Trãi. Nguyễn Bỉnh Khiêm là người kế thừa xuất sắc những thành tựu của tiếng Việt văn học ở thế kỷ XV để chuẩn bị cho bước phát triển tiếp nối của thơ ca dân tộc trong những thế kỷ sau.

Từ khóa: Thơ Nôm, ngôn từ nghệ thuật

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 72-77
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tải về
số 7 (569) (2019) Trang: 22- 30
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
(2017) Trang: 123- 140
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Phê bình sinh thái- tiếng nói bản địa tiếng nói toàn cầu- Hà Nội tháng 12- 2017
số 2 (2018) Trang: 11- 16
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
2-2017 (2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
(2015) Trang: 454- 464
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Hội thảo Khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du do Trường ĐH KHXH&NV TP HCM tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 25.12 năm 2015
(2016) Trang: 296- 305
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ- Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và trường ĐH Thủ Dầu Một
8 (250) (2016) Trang: 10- 15
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
2/2014 (150) (2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
8-2015 (2015) Trang: 121- 133
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu văn học
2-2015 (2015) Trang: 10- 18
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu văn học
55 (2014) (2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
03-2014 (2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
211 (2013) Trang: 36
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...