Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 4 (2022) Trang: 252-262
Tác giả: Nguyễn Văn Ít

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kế thừa lý thuyết nền tảng nguồn lực (RBT) nhằm xem xét mở rộng lợi thế cạnh tranh thông qua văn hoá tổ chức, hợp tác chuỗi cung ứng và chia sẻ kiến thức. Văn hoá tổ chức được xem xét trên phương diện chủ nghĩa tập thể, định hướng dài hạn, cân đối quyền lực; hợp tác chuỗi cung ứng được tiếp cận trên khía cạnh đảm bảo không gián đoạn; chia sẻ kiến thức mới thông qua cộng tác. Dựa vào khảo sát 269 lãnh đạo, quản lý và nhân viên đang làm việc tại các công ty dược phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phương pháp phân tích mô hình cấu trúc (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả đã chỉ ra vai trò tiền đề của văn hoá tổ chức trong việc nuôi dưỡng, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng và chia sẻ kiến thức. Đồng thời, văn hoá tổ chức, hợp tác chuỗi cung ứng và chia sẻ kiến thức là những yếu tố tác động đến mở rộng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...