Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 39-46
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/07/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

Status of teachers teaching civil education in Mekong Delta

Từ khóa:

Giáo dục công dân, Chất lượng đội ngũ, đồng bằng sông Cửu Long, Khảo sát, Đánh giá

Keywords:

Civil education, Quality of team, Mekong Delta, Survey, Evaluation

ABSTRACT

Improving the quality of civic education in high schools is an urgent task. The quality of teaching is due to many factors, in which the quality of teaching staff plays an important role. During the past years, teaching staff in the Mekong Delta in civil education has developed; however, with increasing requirements of society, teaching staff are a bit behind social expectations. This article reports the results of a research on appraising teaching staff in the field of civic education in the context of Mekong Delta, which aims to provide empirical evidences for a strategic plan for human resource development in the field under investigation.

TóM TắT

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục công dân trong các trường trung học học phổ thông là vấn đề cần thiết, cấp bách hiện nay. Chất lượng môn học phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ thầy, cô giáo giữ vai trò quan trọng. Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân ở đồng bằng sông Cửu Long không ngừng được bổ sung và phát triển, ngày càng chuẩn hóa, tuy nhiên trước yêu cầu phát triển xã hội, đội ngũ trên cũng bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm. Mục tiêu của bài viết, tác giả nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng dạy môn giáo dục công dân ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, những mặt được, chưa được từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đồng thời qua đó cũng cấp cơ sở khoa học cho các cơ sở đào tạo trong vùng xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội, bảo đảm cung ?cầu thị trường, tránh lãng phí nguồn lực xã hội và người học.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 53-60
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 78-85
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
Số 04 (2005) Trang:
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
0 (2022) Trang: 3-14
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa khoa học chính trị Trường đại học Cần Thơ
1 (2021) Trang: 496-504
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-97
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
(2017) Trang: 222-228
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 214-221
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
10 (2014) Trang: 72-76
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
1 (2013) Trang: 281
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Giáo sư Trần Đại Nghĩa Nhà tri thức Cách mạng chân chính của thời đại Hồ Chí Minh
1 (2013) Trang: 165
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Tổng kết đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà nước giai đoạn 2010-2012
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Ý nghĩa thời đại của học thuyết giá trị thặng dư
1 (2012) Trang: 378
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Đc Võ Văn Kiệt với Cách mạng Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...