Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 53-60
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về

Abstract

Renewing teaching methods subjects in politics at the university in our country today is an urgent problem. The goal of innovation is to overcome the teaching situation by accepting a one-way: reading teacher, writting trainers, talking teacher, copy students that our social is criticising fiercely. In many documents of the Party and our State as well as the direction of the Ministry of Education and Training always emphasizes the needs of the innovation. There are two general orientation as the basis for innovation is from learner-centered and use of active teaching methods. Since then, the author believe that there are four active teaching methods can be appllied to teaching subjects in politics is: rising up problem, teaching group cooperation, organizing student presentations, presentation with use of electronic lesson plans.

Keywords: Renewing teaching methods, subjects in politics, The goal of innovation, reading teacher, writting trainers, talking teacher, copy students, learner-centered, active teaching methods, rising up problem, teaching group cooperation

Title: Some thoughts on renewing teaching methods subjects in politics in universities and colleges

Tóm tắt

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học ở nước ta hiện nay là vấn đề cấp thiết. Mục tiêu của sự đổi mới là nhằm khắc phục tình trạng giảng dạy theo lối truyền thụ một chiều, thầy đọc trò ghi, thầy giảng trò chép mà hiện nay xã hội đang phê pháp gay gắt. Trong nhiều văn bản của Đảng và nhà nước ta cũng như chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo đều nhấn mạnh đến nhu cầu của việc đổi mới. Có hai định hướng chung làm cơ sở cho việc đổi mới là: lấy người học làm trung tâm và vận dụng những phương pháp giảng dạy tích cực. Từ đó, tác giả cho rằng có bốn phương pháp giảng dạy tích cực có thể vận dụng vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị là: nêu vấn đề, dạy học theo nhóm hợp tác, tổ chức cho sinh viên thuyết trình, thuyết trình kết hợp với sử dụng giáo án điện tử.

Từ khóa: Đổi mới phương pháp giảng dạy, các môn lý luận chính trị, mục tiêu của đổi mới, thầy đọc, trò ghi, thầy giảng trò chép, người học làm trung tâm, phương pháp dạy học tích cực, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 39-46
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 78-85
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
Số 04 (2005) Trang:
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tải về
0 (2022) Trang: 3-14
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa khoa học chính trị Trường đại học Cần Thơ
1 (2021) Trang: 496-504
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-97
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
(2017) Trang: 222-228
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 214-221
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
10 (2014) Trang: 72-76
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
1 (2013) Trang: 281
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Giáo sư Trần Đại Nghĩa Nhà tri thức Cách mạng chân chính của thời đại Hồ Chí Minh
1 (2013) Trang: 165
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Tổng kết đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà nước giai đoạn 2010-2012
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Ý nghĩa thời đại của học thuyết giá trị thặng dư
1 (2012) Trang: 378
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Đc Võ Văn Kiệt với Cách mạng Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...