Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 353-361
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

 Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, là một trong những nhân tố tạo nên thắng lợi của CMVN, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.

Sau khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, trật tự thế giới mới được hình thành, xu thế quốc tế hoá, vừa hợp tác vừa đấu tranh cùng tồn tại hoà bình, lấy lợi ích quốc gia làm mục đích phát triển. Chúng ta huy động sức mạnh dân tộc vừa phải nỗ lực để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vừa phải tiến hành cuộc đấu tranh gay go, phức tạp để chống lại các thế lực thù địch đang tìm mọi cách phá hoại mục tiêu XHCN bằng chiến lược "diễn biến hoà bình". Chúng nhằm vào các vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân sinh, dân quyền, dân chủ để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; khu vực “ba Tây”: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ có điểm nóng về đoàn kết mà các thế lực thù địch tập trung chống phá; vấn đề biển Đông cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định do sự xâm lấn chủ quyền lãnh hải nước ta của các thế lực từ bên ngoài.

Trong giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh được sử dụng giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng trên cả nước hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đại đoàn kết dân tộc thuộc chương 5 của chương trình. Đại hội XII của Đảng (1/2016) nêu các  nguyên tắc đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh và xác định các giải pháp khi thực hiện đoàn kết, phương pháp tập hợp quần chúng nhân dân.

Vì vậy, quán triệt quan điểm đại đoàn kết dân tộc của Đảng trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu bức thiết để khẳng định sự đúng đắn trong tư tưởng của Bác trong việc khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 101-108
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 11-19
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 253-260
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 71-78
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 79-86
Tải về
370 (2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
1 (2014) Trang: 1-7
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2016) Trang: 65-74
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Nguyễn Thị Thập người con ưu tú của Nam bộ thành đồng
092 (2015) Trang: 470-478
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Nguyễn Thị Minh Khai Nữ chiến sỹ Cộng sản trung kiên, bất khuất
092 (2014) Trang: 448-455
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Lương Định Của Nhà nông học vì dân, vì nước
(2017) Trang: 333-344
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 197-207
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2012) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí:  Tạp chí Lịch sử Đảng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...