Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of dietary vitamin e on egg production and egg quality of isa brown laying hens

Từ khóa:

Chất lượng trứng, gà đẻ, năng suất trứng, vitamin E

Keywords:

Egg performance, egg quality, laying hens, vitamin E

ABSTRACT

To determine the effect of vitamin E supplementation at various concentration (0, 125 and 250 mg/kg of diet) on egg performance and egg quality of Isa Brown laying hens, a total of 90 layers at 53 weeks of age were randomly assigned into 3 treatments, 10 replicates of 3 hens each. The hens received either a basal diet (control) or basal diet supplemented with vitamin E at 125 (E125) and 250 mg/kg of diet (E250). The experiment was done in 8 weeks. The results showed that the hens fed diets  supplemented with vitamin E increased laying rate (90.3-92.9%) and egg production (50.56-52 eggs) as compared to the control (89.5% and 50.12 eggs), however, there was no significantly different among treatments (p>0.05). Feed consumption of hens was significantly highest on the control diet and the lowest on E125 from 44-50 weeks of age (p

TóM TắT

Nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin E lên năng suất và chất lượng trứng gà, thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với ba nghiệm thức lặp lại 10 lần, mỗi lần lặp lại là một ô chuồng nuôi 3 gà mái đẻ chuyên trứng Isa Brown  43 tuần tuổi. Các nghiệm thức lần lượt là NTĐC: KPCS; 125E: KPCS+125 mgVit.E/kgTA; và 250E: KPCS+250 mgVit.E/kgTA, thí nghiệm được thực hiện trong 8 tuần với tổng số gà thí nghiệm là 90 con. Kết quả phân tích cho thấy ở các NT có bổ sung vit.E tỷ lệ đẻ (90,3-92,9%) và năng suất trứng (50,56-52 trứng) của gà cao hơn so với NTĐC (89,5% và 50,12 trứng), nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). Tiêu tốn thức ăn của gà giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 44-50 tuần tuổi với TTTA cao nhất ở NTĐC và thấp nhất ở NT125E.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...