Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Effect of different levels of beta-glucan powder supplementary on egg performance and egg quality of Hisex Brown laying hens

Từ khóa:

Beta-glucan, gà đẻ, tỷ lệ đẻ, chất lượng trứng

Keywords:

Beta-glucan, hens, laying rate, egg quality

ABSTRACT

The study was done to evaluate the effect of different levels of beta-glucan on egg performance and egg quality of Hisex Brown laying hens. A completely randomized experiment with a total of 160 Hisex Brown laying hens at 33 weeks of age was divided into 4 dietary treatments and 10 replications. The control treatment was a basal diet supplemented with 3 different levels of beta-glucan powder at 0.025; 0.05 and 0.075%, leading to 3 more dietary treatments. Each dietary treatment was repeated 10 times. The results showed that no significant differences were found among treatments on egg performance, percentages of laying rate and cull egg (p>0.05), even though these dietary treatments had higher egg performance (65.42-66.07 eggs/layer), percentages of laying rate (94.81-95.75%) as well as cull egg (0.77-1.99%) compared to those of control (64.83 eggs/layer; 93.94% and 3.31%, respectively). Similarly, there were no significant differences among treatments in feed consumption and feed efficiency (p>0.05). Supplementing beta-glucan powder at 0.05% improved egg weight and egg yolk color and increased economic benefits (19.08%) compared to other treatments.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định mức bổ sung beta-glucan thích hợp trong khẩu phần thức ăn (TA) lên năng suất và chất lượng trứng ở gà Hisex Brown giai đoạn từ 33 đến 42 tuần tuổi. Một trăm sáu mươi gà mái được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) tương ứng với 4 khẩu phần lần lượt là đối chứng (ĐC): khẩu phần cơ sở (KPCS); BG0,025: KPCS + 0,025% beta-glucan; BG0,05: KPCS + 0,05% beta-glucan và BG0,075: KPCS + 0,075% beta-glucan, thí nghiệm được lặp lại 10 lần, mỗi lần lặp lại là 4 gà mái. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt giữa các NT về năng suất trứng, tỷ lệ đẻ và tỷ lệ trứng loại (p>0,05), mặc dù ở các khẩu phần bổ sung beta-glucan có năng suất trứng (65,42 – 66,07 quả/mái) và tỷ lệ đẻ (94,81 – 95,75%) cao hơn so với ĐC (64,83 quả/mái và 93,94%) (p>0,05), bên cạnh đó tỷ lệ trứng loại thấp 0,77-1,97% so với 3,31% ở ĐC. Tương tự, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT về tiêu tốn thức ăn (g/gà/ngày) và tiêu tốn thức ăn (g/trứng) (p>0,05). Bổ sung beta-glucan ở mức 0,05% cải thiện được KL trứng và màu lòng đỏ trứng so với các NT khác (p<0,05), đồng thời có hiệu quả kinh tế cao hơn (19,08%) so với ĐC và các NT còn lại.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa và Sơn Ngọc Thái, 2016. Ảnh hưởng của bổ sung beta-glucan lên năng suất và chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm Hisex Brown. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 120-124.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...