Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 5 (2022) Trang: 1-13

Bài báo này được thực hiện nhằm nghiên cứu phát hiện và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội ở các địa điểm đông đúc. Mô hình YOLO được sử dụng để xây dựng thuật toán phát hiện đeo khẩu trang đúng hay không đúng quy định, đồng thời kiểm tra việc giữ khoảng cách xã hội bằng việc sử dụng thuật toán tính khoảng cách Euclid giữa các khung bao quanh người được phát hiện trong hình ảnh, kết hợp thuật toán chuyển đổi Bird’s-eye view. Tập dữ liệu được sử dụng bao gồm 40 hình ảnh với hai đối tượng người được phân loại thực tế theo khoảng cách đứng với nhau: lớn hơn hoặc bằng 2 m và nhỏ hơn 2 m. Đồng thời, mỗi đối tượng người trong hình ảnh được phân loại thành ba lớp: đeo khẩu trang đúng hay không đúng và không đeo khẩu trang. Kết quả thử nghiệm khoảng cách đối tượng đạt 90% và nhận diện đối tượng đeo khẩu trang có kết quả như sau: 86,67% đeo khẩu trang đúng, 76,67%  không đeo khẩu trang và 65% đeo khẩu trang...

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...