Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 47-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Evaluating student?s study result based on weighted averaging combined with ordered weighted averaging approach

Từ khóa:

Phép toán OWA, phép toán WOWA, trung bình, độ đo, điểm thi

Keywords:

OWA (Ordered Weighted Averaging),W OWA (Weighted Ordered Weighted Averaging), Averaging , Ordered Weighted, measure, scores

ABSTRACT

This article focuses on evaluating students' study results based on weighted average combined with ordered weighted averaging by using WOWA operator (Weighted Ordered Weighted Averaging operator). The research also concentrates on the theory and application problems of the OWA operator (Ordered Weighted Averaging operator) and the extended WOWA operator aims to solving some practical issues based on the study results of the undergraduate students. The weights obtained in this research is determined based on the input information (ordered by statistics) for easy observation, and also for emphasizing the importance of considerably high (or low) values when collecting data of students. Together with the known average calculating method, this study also provides a new method to identify the average based on statistics, which is applied to evaluate the students' study results by combining weighted average (widely used) with the ordered weighted average. Early results of this study has proved the importance of applying integrated operators when collecting information from varied sources, criterions and purposes.

TóM TắT

Bài viết này  nghiên cứu việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên tiếp cận trung bình trọng số kết hợp với trung bình trọng số được sắp thứ tự thông qua phép toán WOWA (Weighted Ordered Weighted Averaging operator). Nghiên cứu cũng tập trung vào các vấn đề lý thuyết và ứng dụng của phép toán tích hợp trung bình trọng số được sắp thứ tự OWA (Ordered Weighted Averaging operator) và phép toán mở rộng WOWA nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn trên dữ liệu kết quả học tập sinh viên bậc đại học. Trọng số trong nghiên cứu này được xác định dựa trên thông tin đầu vào (sắp xếp theo thứ tự thống kê) để có thể dễ dàng quan sát, nhấn mạnh được mức độ quan trọng của các giá trị cao (hoặc thấp) cần quan tâm đánh giá trong quá trình tích hợp dữ liệu về sinh viên trong quá trình học tập bậc đại học. Cùng với các phương pháp tính trọng số đã biết, nghiên cứu cũng bổ sung một phương pháp mới dùng xác định trọng số dựa trên thống kê ứng dụng vào bài toán tính kết quả học tập của sinh viên kết hợp giữa trung bình trọng số (đang được áp dụng rộng rãi hiện nay) với trung bình trọng số được sắp thứ tự. Kết quả ban đầu của nghiên cứu đã khẳng định được tầm quan trọng của việc ứng dụng các phép toán tích hợp trong quá trình tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đa tiêu chí, đa mục tiêu.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 52-61
Tải về
16 (2014) Trang: 66-73
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về CNTT&TT @ lần thứ XVI - Đà Nẵng, 14-15/11/2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...