Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
469 (2020) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí giáo dục

The study was conducted on Biology teachers of grade 10, 11 and 12 from 7 high schools in Can Tho City. The results showed that teachers flexibly infused and integrated environmetal issues into Biological themes in the school curriculum. Many teaching methods were used during the integration, in which, teaching methods such as conversation, problem solving and group discussion are used by teachers with high priority.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 100-107
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 111-123
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 200-209
Tải về
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 42-48
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...