Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 27-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/03/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Language of @ - Causes and control measures

Từ khóa:

Ngôn ngữ @, nguyên nhân, ảnh hưởng, biện pháp kiểm soát

Keywords:

Language of @, Causes, Influences, Control measures

Abstract

After the previous article ?The problems of  language uses on short message service (SMS) of students in Can Tho University, Tran Dai Nghia and Chau Van Liem  high schools?, this article analyses the causes and indicates its influence on  school - language, the development of thinking and the formation of the personality of students. Finally, the article presents the measures to control the spread of this language register in school and other language areas of castigate language style.

Tóm tắt

Tiếp theo bài viết ?Thực trạng ngôn ngữ nhắn tin (SMS) của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và học sinh THPT Trần Đại Nghĩa và Châu Văn Liêm Thành phố Cần Thơ? kì trước, bài viết này phân tích nguyên nhân, chỉ ra ảnh hưởng của nó đến ngôn ngữ học đường, đến sự phát triển tư duy và việc hình thành tính cách của học sinh, sinh viên (HS - SV). Cuối cùng bài viết trình bày các biện pháp kiểm soát sự lan tràn của hiện tượng ngôn ngữ này trong học đường và các ngữ vực khác thuộc phong cách ngôn ngữ gọt giũa.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...