Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 78-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/08/2018

Ngày nhận bài sửa: 26/10/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Solutions to improve the legal popularization and education among students in Can Tho University

Từ khóa:

Đại học Cần Thơ, giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, sinh viên

Keywords:

Can Tho University, legal education, legal popularization, students

ABSTRACT

The legal popularization and education among students are remarkably considered by many Vietnamese universities in particular and universities in the world in general. The legal popularization and education among students not only help students improve their awareness of law enforcement but also help students understand the law. This study is aimed to analyze the current situation, limitation of legal popularization and education activities among students in Can Tho University (CTU) from 2014 to 2018. The study diectly interviewed 10 experts who are lecturers of School of Law, staff of Departments in CTU on the legal popularization and education among students. Based on the causes of achievements, limitations such activities, some suggestions were proposed for improving the efficiency of the legal popularization and education activities among students in CTU as well as all universities in home country.

TÓM TẮT

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho sinh viên đã thu hút được sự quan tâm của nhiều trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới. Công tác PBGDPL không chỉ giúp sinh viên nâng cao nhận thức của bản thân về việc thi hành pháp luật mà còn giúp sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật. Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng PBGDPL cho sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2018, chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác PBGDPL cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu tiến hành phỏng trực tiếp 10 chuyên gia là giảng viên khoa Luật và cán bộ Phòng, Ban của Trường Đại học Cần Thơ về công tác PBGDPL cho sinh viên. Qua đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ nói riêng và cho các trường đại học trong phạm vi cả nước nói chung.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Tròn và Nguyễn Chí Hiếu, 2019. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2C): 78-85.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...