Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 106-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/02/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Lifestyle and the role of lifestyle in the rural industrialization progress through a quantitative research in Thanh Binh district, Dong Thap province

Từ khóa:

Lối sống, công nghiệp hóa nông thôn

Keywords:

Lifestyle, the rural industrialization

ABSTRACT

Today, in the trend of human development, people?s lifestyle has attracted the interest and attention of everyone. In this article, from a number of concepts based on survey data and the sociology of lifestyles of rural people in Thanh Binh District, Dong Thap Province, the aim of this article is to provide insight on the role of lifestyle in the rural industrialization progress today. In the process of gathering information, the crucial issue is to answer the question ?Has lifestyle of the rural today impacted on the process of the industrialization??. The role of lifestyle is mentioned in some of the three basic roles: (1) promoting the lifestyle of traditional values ??served industrialization process, (2) motivating the lifestyle of economic and social development in the process of industrialization and the negative side is gradually formed through role groups (3) And organized lifestyle and community links to help the process of industrialization and sustainable development. In particular, the study results showed that lifestyle still plays an important role in the formation of industrial behavior of people in the process of industrialization taking place in rural areas today. In particular, lifestyle has both positive and negative roles,in which the positive aspects of the two groups are often considered as (1) and (2) and more dominantly, the negative side has not yet occurred, but it has also been formed. Therefore, the process of rural industrialization has had the positive changes but not sustainable yet.

TóM TắT

Ngày nay, trong xu thế phát triển con người, lối sống của người dân đã và đang thu hút sự quan tâm, chú ý của mọi người. Trong bài viết này, dựa trên một số khái niệm và các số liệu điều tra xã hội học về lối sống của người dân nông thôn ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, mục tiêu hướng đến của bài viết là đưa ra cái nhìn về vai trò của lối sống trong tiến trình công nghiệp hóa hiện nay. Trong quá trình thu thập thông tin vấn đề chủ yếu nhằm trả lời cho câu hỏi ?Lối sống của người dân nông thôn hiện nay có tác động gì đến tiến trình công nghiệp hóa??. Vai trò lối sống được đề cập ở một số mặt cơ bản của ba nhóm vai trò là: (1) lối sống phát huy các giá trị truyền thống phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa; (2) lối sống tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và mặt tiêu cực đang từng bước hình thành qua nhóm vai trò (3) lối sống tổ chức đời sống, liên kết cộng đồng giúp quá trình công nghiệp hóa phát triển bền vững. Trong đó, kết quả nghiên cứu cho thấy lối sống vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động hình thành tác phong công nghiệp của người dân trong tiến trình công nghiệp hóa diễn ra ở nông thôn ngày nay. Cụ thể hơn lối sống có những vai trò tích cực và tiêu cực, những mặt tích cực thường thuộc hai nhóm vai trò (1) và (2) và nổi trội hơn, mặt tiêu cực tuy chưa rõ rệt nhưng nó cũng đã và đang được hình thành. Chính vì thế, quá trình công nghiệp hóa nông thôn tuy có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa mang tính bền vững.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 149-156
Tạp chí: The 5th International conference on history & culture; Ankara, Turkey; 17 August 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...