Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 44-49
Tải về

ABSTRACT

Xylose is considered as one of starting materials for synthesizing drugs to treat cancer,    AIDS and other serious diseases. An efficent synthesis of important derivatives for the drugs from xylose has been achieved. The key steps of the synthesis involved the  conversion of D-xylose into 5-O-pivaloyl-1,2-O-isopropylidene-?-D-xylofuranose;
5-O-pivaloyl-1,2-O-isopropylidene-?-D-3-pentulofuranose; 5-O-tert-butyldimethylsilyl-1,2-O-isopropyliden -?-D-3-pentulofuranose.

Keywords:       D-xylose, oxydation of alcohols, pyridinium dichromate, nucleoside, pyridinium chlorochromat.

Title: Conversion of  xylose  into important derivatives for synthesizing drugs.

TóM TắT

Xylose được biết đến như một trong những nguyên liệu đầu của việc tổng hợp thuốc trị bệnh ung thư, AIDS và một số bệnh khác. Việc tổng hợp  những dẫn xuất trung gian quan trọng để điều chế những thuốc này đã đạt được xác định. Những bước chính trong quá trình tổng hợp bao gồm việc chuyển đổi D-xylose thành 5-O-pivaloyl-1,2-O-isopropylidene-?-D-xylofuranos;5-O-pivaloyl-1,2-O-isopropylidene-?-D-3-pentulofuranose;5-O-tert-butyldimethylsilyl-1,2-O-isopropylidene-?-D-3-pentulofuranose.

Từ khóa: D-xylose, sự oxi hóa alcohol, pyridinium dichromate, nucleoside, pyridinium chlorochromat.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...