Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/03/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Environmental factors affecting coaggregation efficiency of bacteria in piggery wastewater in the Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Cation tối ưu, nước thải chăn nuôi heo, sự đông tụ, vi khuẩn đông tụ

Keywords:

aggregation, bacteria aggregation, optimal cation, piggery wastewater

ABSTRACT

Four aggregation bacteria strains Bacillus cereus KG.05, Bacillus megaterium VL.01; Bacillus sp. VL.05, Bacillus aryabhattai ST.02 were isolated and selected from one hundred fifty piggery wastewater samples of anaerobic digester collected in 13 provinces of the Mekong Delta. From the results of physicochemical methods for the bacterial strain linked with each pair (Bacillus cereus KG.05+ Bacillus megaterium VL.01), (Bacillus cereus KG.05+Bacillus sp. VL.05), (Bacillus cereus KG.05+ Bacillus aryabhattai ST.02) và (Bacillus megaterium VL.01+Bacillus sp. VL.05) and based on hydrophobic surfaces of cells and pH together with elements (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) in the environment, coaggregation efficiency of bacteria was determined. The results identified environmental elements affected the performance aggregation process of wastewater treatment optimal value at pH=7 and cation valence I (K+) at a concentration of 30 mM, and cation valence II (Mg2+) at a concentration of 20 mM had aggregated performance >70%. Through which, showed that best pairs of selected strains representing Bacillus cereus KG.05+ Bacillus megaterium VL.01 microbial community aggregation in piggery wastewater after treatment biogas in the Mekong Delta.

TóM TắT

Bốn chủng vi khuẩn đông tụ Bacillus cereus KG.05, Bacillus megaterium VL.01; Bacillus sp. VL.05, Bacillus aryabhattai ST.02 được phân lập và tuyển chọn trong 150 mẫu nước thải trại chăn nuôi heo đã qua phân hủy kỵ khí, thu được ở 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dựa vào tính kỵ nước trên bề mặt tế bào, chỉ số pH và nồng độ các cation (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) trong môi trường để xác định hiệu suất đông tụ của bốn cặp chủng vi khuẩn này (Bacillus cereus KG.05+ Bacillus megaterium VL.01), (Bacillus cereus KG.05+Bacillus sp. VL.05), (Bacillus cereus KG.05+Bacillus aryabhattai ST.02) và (Bacillus megaterium VL.01+ Bacillus sp. VL.05). Kết quả xác định được yếu tố tương quan trong môi trường ảnh hưởng đến hiệu suất đông tụ trong quá trình xử lý nước thải tối ưu nhất ở pH = 7 và cation hóa trị I (K+) ở nồng độ 30 mM, và cation hóa trị II (Mg2+) ở nồng độ 20 mM cho hiệu suất đông tụ >70%. Qua đó, chọn được cặp chủng vi khuẩn Bacillus cereus KG.05 + Bacillus megaterium VL.01 đại diện cho 4 cặp chủng vi khuẩn đông tụ để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...