Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 5(2)(2016) Trang: 97-102
Tạp chí: Journal of Catalysis and Adsorption
Liên kết:

1-Hexyl-3-3-methylimidazolium bromide ionic liquid (HmimBr) was demonstrated as a good promoting medium for the oxidative cyclization reaction between α- hydroxyacetophenone and 1,2-phenylenediamine to form 2-phenylquinoxaline as the principal product. The optimal conditions involved the use of HmimBr at 100 oC under atmosphere for 180 min in the presence of 3 mol% CuBr as catalyst. Furthermore, HmimBr ionic liquid was successfully recovered and reused for several times with no significant loss in efficiency

Các bài báo khác


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...