Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2011
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Intelligent and Adaptive Learning Systems
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: The proceedings of the SOM PhD Annual Conference 2011
Số tạp chí 75(2011) Trang: 2293
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: Non Ana
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: ERSAT 2011
Số tạp chí 56(2011) Trang: 160
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Science of HNUE
Số tạp chí 12(2011) Trang: 2025
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: J. Environ. Monit
Số tạp chí 47(2011) Trang: 166
Tạp chí: Soil Biology & Biochemistry
Số tạp chí 145(2011) Trang: 117
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: Vietnam Social sciences
Số tạp chí 1(2011) Trang: 13
Tạp chí: The nine Vietnam - KIT seminar
Số tạp chí 1(2011) Trang: 40
Tạp chí: Revisiting Agrarian Transformations …
Số tạp chí 9(2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE ICALT 2011
Số tạp chí 36(2011) Trang: 738
Tạp chí: Mar Poli
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: EDM 2011
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: The 9th Asia-Pacific Chitin and CS Symposium
Số tạp chí 2(2011) Trang: 1
Tạp chí: Nano Life
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tác giả: Ngô Quang Hiếu
Tạp chí: ICCAS 2011
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1388
Tác giả: Ngô Quang Hiếu
Tạp chí: SI International 2011
Số tạp chí 83(2011) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Physics Review B
Số tạp chí 115(2011) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Physics Chemistry C
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1506
Tạp chí: SICE SI 2011


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...