Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2011
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of 5th international conference on Innovations in food and Bioprocess Technology
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: TRAC DAC DINH
Tạp chí: Management of Natural Resources in the Coastal Zone of Soc Trang Province


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...