Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 174
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 303
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2013) Trang: 14
Tạp chí: Asia Pacofoc Conference on Economic Dynamics
Số tạp chí 1(2013) Trang: 290
Tạp chí: HN Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
Số tạp chí 1(2013) Trang: 401
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 538
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Marjolijn H. Verspoor,
Tạp chí: EuJAL 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 14
Tạp chí: 3rd asian conference on plant growth promoting rhizobacteria and other microbials
Số tạp chí 1(2013) Trang: 93
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...