Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 68
Tạp chí: Education asean Socienties for Integrity
Số tạp chí 1(2013) Trang: 131
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
Số tạp chí 1(2013) Trang: 259
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
Số tạp chí 1(2013) Trang: 266
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
Số tạp chí 1(2013) Trang: 124
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
Số tạp chí 1(2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
Số tạp chí 2B(2013) Trang: 229
Tạp chí: Journal of Enviromental Science and Engineer
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Vietnam Environment
Số tạp chí 1(2013) Trang: 262
Tạp chí: Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development
Số tạp chí 1(2013) Trang: 43
Tạp chí: The 11th VietNam Japan Joint Symposium
Số tạp chí 1(2013) Trang: 212
Tác giả: Vũ Trường Sơn
Tạp chí: VN food net conference
Số tạp chí 48(2013) Trang: 48
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Fish pathology 48 (2): 48-51. (2013)
Số tạp chí 3(2013) Trang: 89
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture. 3: 89-97. (2013)
Số tạp chí 1(2013) Trang: 2499
Tạp chí: First Sustainablity Enviromental Leader Summit
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: 13th ASEAN food conference
Số tạp chí 8(2013) Trang: 28
Tạp chí: Bioplastic Magazine
Số tạp chí 21(2013) Trang: 1343
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Aquaculture International: Volume 21, Issue 6 (2013), Page 1343-1354
Số tạp chí 1(2013) Trang: 34
Tạp chí: The 9th Young Scientist Seminar 
Số tạp chí 1(2013) Trang: 4
Tạp chí: 5th World Waterfowl Conference of the Asian Pacific Federation of the World Poultry Sciece Association


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...