Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 86
Tạp chí: 4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
Số tạp chí 1(2013) Trang: 32
Tạp chí: THE 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM
Số tạp chí 1(2013) Trang: 127
Tạp chí: Food Engineering Series
Số tạp chí 1(2013) Trang: 26
Tạp chí: the 11th Viet Nam Japan Joint
Số tạp chí 20(2013) Trang: 876
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Số tạp chí 1(2013) Trang: 89
Tạp chí: 23rd NORDIC INSULATION SYMPOSIUM
Số tạp chí 1(2013) Trang: 121
Tạp chí: Classification and Data Mining
Số tạp chí 1(2013) Trang: 25
Tạp chí: American Jouenal of Microbiological Research
Số tạp chí 1(2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 47
Tạp chí: THE 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM
Số tạp chí 1(2013) Trang: 10
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Ichthyological Research, Springer,DOI 10.1007/s10228-013-0349-8.
Số tạp chí 1(2013) Trang: 153
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...