Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
Số tạp chí (2014) Trang: 235
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 80
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 185-217
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 171-184
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 151-169
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 135-150
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 119-134
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 156-166
Tạp chí: The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization, Phisanulok, Thailand, July 28-30, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 139-155
Tạp chí: The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization, Phisanulok, Thailand, July 28-30, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 1
Tạp chí: The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 144-152
Tạp chí: 2nd International Conference on advances in chemically-activated materials, 1-3 June 2014, Changsha, China
Số tạp chí (2014) Trang: 9
Tạp chí: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem, and Fisheries
Số tạp chí 1(2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
Số tạp chí 1(2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 259-262
Tạp chí: Treizième Colloque International Francophone sur l?écrit et le Document, CIFED 2014, Nancy, France 19-21/3/2014
Số tạp chí In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman(2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
Số tạp chí (2014) Trang: 42
Tạp chí: The 2nd International Symposiun on Formulation of the Cooperation Hub for... & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research..., Cantho University, Vietnam, Septemper 27, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 25
Tạp chí: Viet Nam Engineering Education Conference, Ho Chi Minh City, 25-26 March, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 173
Tạp chí: The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014) - November 02-06, 2014 ? Ha Long City, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 109
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 102
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...