Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 224
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Liên kết:

This study was conducted to find out the best procedure to produce the best product and evaluate texture properties of difference surimi products. Five experiments were conducted to study on the five main factors effecting on the product quality: the effects of the time of crude grinding, the time of pressing, the rate of gelatin, the rate of starch and the time of grinding on the texture properties of surimi from “Tra” fish. Appling the best procedure produced four surimi products from “Tra” fish, lizard-fish, scad, sharptooth jobfish and evaluated texture properties of difference surimi products. The results showed that surimi from “Tra” fish with the good texture express through gel strength (366 g*cm) and cutting force (1.70 N/mm) as the time for crude grinding, the time for pressing, the rate of gelatin, the rate of starch and the time for grinding were 10 minutes, 15 minutes, 0.5%, 5% and 15 minutes, respectively. Surimi from “Tra” fish provided the highest gel strength and cutting force (366 g*cm and 1.70 N/mm), followed by lizard-fish (300 g*cm and 1.56 N/mm) and scad (260 g*cm and 1.40 N/mm), respectively. The lowest gel strength and cutting force was found in sharptooth jobfish (231 g*cm and 1.31 N/mm).

Các bài báo khác
Số tạp chí (2015) Trang: 389
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 225
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 44
Tạp chí: International sympopsium Aquatic products processing-Cleaner production chain for healthier food
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 142
Tạp chí: International Fisheries Symposium
Số tạp chí (2015) Trang: 143
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 37
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 138
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 139
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 141
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 121
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 51
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food, Can Tho University, December 7-9th 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 99
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 61
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 79
Tạp chí: The World Association of Lesson Studies (WALS)
Số tạp chí (2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
Số tạp chí (2015) Trang: 2-12
Tạp chí: The Rise and Fall programme: Salt water intrusion, Groundwater and Land Subsidence Research in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí (2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 22
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC, March 16-47, DaNang University of Science and Technology
Số tạp chí (2015) Trang: 26
Tạp chí: iLEC 2015 (international Language and Education Conference), Malaysia, 7-8 October 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 39
Tạp chí: Aquatic products processing
Số tạp chí (2015) Trang: 173-199
Tạp chí: Regional Social Sciences Summer University “Tam Đảo Summer School Week” (Đà Lạt, Việt Nam), July 2014
Số tạp chí 01(2015) Trang: 273-276
Tạp chí: International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...