Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 46-50
Tác giả: Võ Hữu Ngọc
Tạp chí: Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam, An Giang, 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 287-292
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 222-231
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, Tra Vinh university, Vietnam, October, 17-19
Số tạp chí (2018) Trang: 137-144
Tạp chí: International Symposium on Information and Communication Technology 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 80-86
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí (2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
Số tạp chí (2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
Số tạp chí (2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
Số tạp chí (2018) Trang: 140-150
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
Số tạp chí (2018) Trang: 280-286
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
Số tạp chí (2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
Số tạp chí (2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA 05
Số tạp chí 01(2018) Trang: 699 - 706
Tạp chí: MMMS2018 - The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Số tạp chí (2018) Trang: 729-736
Tạp chí: International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Số tạp chí (2018) Trang: 296-310
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food
Số tạp chí (2018) Trang: 266-275
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food
Số tạp chí ISBN 978-604-67-1159-9(2018) Trang: 60-75
Tạp chí: Proceedings of the 1st National Conference on English Language Teaching Upgrade
Số tạp chí (2018) Trang: 143-150
Tạp chí: National Conference on English Language Teaching Upgrade: A Focus on Fluency
Số tạp chí (2018) Trang: 1213-1236
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management and Business
Số tạp chí (2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
Số tạp chí (2018) Trang:
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference Proceedings, University of Economics and Law, Vietnam; 28/05/2018 - 01/06/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
Số tạp chí (2018) Trang: 64-67
Tạp chí: International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering
Số tạp chí (2018) Trang: 255-265
Tạp chí: Intelligent Information and Database Systems


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...