Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 400-404
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, ngày 21 - 22/11/2014
Liên kết:

Trong bài này, một giải thuật Fuzzy PD (Fuzzy Proportional-Derivative Controller) được tác giả phát triển để điều khiển cần cẩu container (cần cẩu giàn). Bộ điều khiển Fuzzy PD bao gồm hai phần: bộ điều khiển PD đóng vai trò điều khiển vị trí và góc lắc, bộ Fuzzy có nhiệm vụ tính toán các thông số cho bộ PD. Mô hình động học của hệ thống cần cẩu container được khảo sát thông qua phương trình toán Larange. Luật điều khiển đảm bảo được sự ổn định của hệ thống thông qua mô phỏng trên Matlab. Bên cạnh đó, kết quả thực nghiệm trên mô hình thực chứng minh được hiệu quả của giải thuật điều khiển đã đề xuất.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2014) Trang: 247-254
Tạp chí: Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 229-232
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 241-244
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 233-236
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 237-240
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 245-246
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
Số tạp chí ISBN: 978-604-67-0228-3(2014) Trang: 359-370
Tạp chí: The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science
Số tạp chí (2014) Trang: 34
Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences
Số tạp chí (2014) Trang: 160-168
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: GMSARN Int. Conf. on Connectivity and Sustainability in GMS: Energy, Environmental and Social Issues, Ho Chi Minh, VietNam, 2-14 Nov. 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 271 - 276
Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường sư phạm toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: AFSA conference, Dong Nai, Viet nam, 15-18/8/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 394-399
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, ngày 21 - 22/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 28-29
Tạp chí: The 4th International Conference for Environment and Natural Resources: Green Growth, Climate Change and Protection of Endangered Coastal Regions, Hochiminh city, 17-18 June 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 43-46
Tạp chí: TốI ƯU Và TíNH TOáN KHOA HọC (Lần Thứ 12) Ba Vì, Hà Tây 23-25.4.2014
Số tạp chí (2014) Trang: 31-42
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: TốI ƯU Và TíNH TOáN KHOA HọC (Lần Thứ 12) Ba Vì, Hà Tây 23-25.4.2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 87
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 21
Tạp chí: Hội nghị Khoa học lần thứ IX, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP HCM, ngày 21/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 255-264
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 423-428
Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần 7 -2014 tại ĐH Đà Nẵng, ngày 18/10/2014-19/10/ 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 606-611
Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần 7 -2014 tại ĐH Đà Nẵng, ngày 18/10/2014-19/10/ 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 471-479
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...