Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 615-622
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao GIS toàn quốc
Liên kết:

Lúa tôm luân canh là mô hình canh tác phổ biến của vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long do vùng này phù hợp cho nuôi thủy sản lợ. Đây là hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ sinh thái và gắn bó với nông dân vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung và huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang nói riêng. Nghiên cứu đã ứng dụng phối hợp chỉ số thực vật (NDVI) và chỉ số nước (MNDWI) trên ảnh Landsat 8 (LDCM) để xác định vùng phân bố không gian mô hình luân canh lúa tôm với diện tích 27.041,90 ha, chiếm khoảng 46,64% tổng diện tích tự nhiên vùng nghiên cứu, độ tin cậy của kết quả phân loại đạt 80% (K=0,6). Nghiên cứu đã ước tính giá trị dịch vụ sinh thái bằng thông tin phỏng vấn nông hộ với giá trị trung bình khoảng 26.043.858 (± 14.578.562) đồng/ha/năm. Giá trị dịch vụ sinh thái của mô hình lúa tôm luân canh chỉ ra 02 vùng khác biệt gồm các xã xa biển với giá trị dịch vụ sinh thái thấp (dưới 30.000.000 đồng/ha/năm) và các xã ven biển với giá trị dịch vụ sinh thái cao (trên 30.000.000 đồng/ha/năm). Nghiên cứu đã xây dựng phân bố không gian gồm 2 phân vùng dịch vụ sinh thái cao và thấp, trong đó vùng dịch vụ sinh thái cao được phân bố trên 6 xã ven biển (Đông Hưng A, Tân Thạnh, Thuận Hoà, Vân Khánh, Vân Khánh Đông và Vân Khánh Tây) và vùng dịch vụ sinh thái thấp được phân bố trên 5 xã (Đông Hoà, Đông Hưng, Đông Hưng B, Đông Thạnh và Thị trấn Thứ 11) tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu hổ trợ các nhà quản lý và quy hoạch đánh giá hiệu quả giữa mô hình sản xuất từ đó phát triển các mô hình sản xuất phù hợp tại địa phương nhằm cải thiện sử dụng đất hợp lý và bảo vệ tài nguyên ven biển

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN: 978-604-919-661-4(2016) Trang: 316-325
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Thành tựu 20 năm nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL
Số tạp chí (2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Số tạp chí 11-2016(2016) Trang: 292-304
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long , tháng 11-2016, tại Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 978-604-919-785-7(2016) Trang: 15-27
Tác giả: Võ Hoàng Yến
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 24/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 731-736
Tạp chí: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập viện nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí (2016) Trang: 387-395
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê-Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 611-616
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8, 25-26/11/2016, Cần Thơ, Việt Nam
Số tạp chí (2016) Trang: 370-376
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8, 25-26/11/2016, Cần Thơ, Việt Nam
Số tạp chí (2016) Trang: 509-518
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 500-508
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
Số tạp chí (2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 273-283
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 162-173
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ lần 3 - Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh. Trường Đại học Tài Nguyên môi Trường thành phố Hồ Chí Minh 18/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 43-53
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...