Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 91-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 11/07/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Determinants of investment decision of micro, small and medium enterprises in Vietnam

Từ khóa:

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; quyết định đầu tư; tài sản cố định

Keywords:

Fixed assets; investment decision; micro, small and medium enterprises

ABSTRACT

The estimation results from the surveyed data of Central institute of economic management (CIEM) in 2013 indicate that bank loans and number of labor are possitively ralated to the investment of micro, small and medium enterprises. In contrast, fixed assets and competition factors negatively affect the invesment of enterprises. The findings also show that the determinants of profit, experience (age) of enterprises, education level of owners, household enterprises, cooperatives, private enterprises, and limited enterprises do not impact investment decision while joint stock enterprises possitively affect the investment.

TÓM TẮT

Kết quả ước lượng dựa trên số liệu điều tra năm 2013 của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho thấy vốn vay được từ các ngân hàng và số lượng lao động có tác động cùng chiều đến đầu tư của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNSNNVV). Ngược lại, giá trị tài sản cố định và nhân tố cạnh tranh của DNSNNVV ảnh hưởng nghịch chiều với đầu tư. Nghiên cứu cũng chỉ ra nhân tố lợi nhuận, trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp (DN), kinh nghiệm và các loại hình DN hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn không có tác động đến quyết định đầu tư. Chỉ riêng DN cổ phần có tác động tích cực đến việc đầu tư.

Trích dẫn: Thái Văn Đại và Trần Minh Trang, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5D): 91-98.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...