Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 65-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/05/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Composition of benthic in water-bodies affected by agricultural activities in the Hau Giang province 

Từ khóa:

Bùn đáy, động vật đáy, kênh nội đồng, sông (rạch), thành phần loài

Keywords:

Sediments, benthic macroinvertebrate, irrigation canal, rivers, species composition

ABSTRACT

The study was conducted in the Hau Giang province from May 2013 to January 2014 to assess differences of composition and numbers of benthic macroinvertebate between irrigation canals and main rivers influenced by agricultural activities. Results showed that richness and density of benthics were not correlated with water quality parameters, including: temperature, pH, electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO) and chemical oxygen demand (COD) and other physicochemical variables of sediments including: pH, EC, organic matters and soil texture of water bodies affected by agricultural activities. The composition and numbers of benthics at bottom of the affected canals were found to decrease with 25 species and density of 20 – 7,700 individuals.m-2, compared to that at bottom of the rivers with 43 species and density of 210 – 35,990 individuals.m-2. Further studies on assessing the effects of pesticides on the benthic macroinvertebates are needed.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại Hậu Giang từ tháng 5/2013 đến tháng 01/2014 nhằm đánh giá sự khác nhau về thành phần và số lượng loài động vật đáy ở sông (rạch) và kênh nội đồng chịu ảnh hưởng bởi canh tác nông nghiệp. Trong thuỷ vực chịu ảnh hưởng bởi canh tác nông nghiệp, thành phần và số lượng loài động vật đáy không tương quan với các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước như nhiệt độ, pH, EC, DO, nồng độ COD và các chỉ tiêu chất lượng bùn đáy như pH, EC, %CHC, thành phần cơ giới. Thành phần và số lượng loài động vật đáy trong bùn đáy trên kênh nội đồng là 25 loài và 20 – 7.700 cá thể/m2 kém đa dạng hơn so với trên sông (rạch) chính là 43 loài và 210 – 35.990 cá thể/m2. Vì vậy, cần có các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường nước và bùn đáy đến sự phân bố động vật đáy trong các thủy vực nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 32-39
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...