Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2015) Trang: 53-60
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện để đánh giá hàm lượng Fenobucarb trong đất trên ruộng lúa, bùn trên kênh nội đồng và sông rạch chính tại Hậu Giang. Kết quả đã tìm thấy tần suất phát hiện dư lượng Fenobucarb rất cao (100%) ở vụ Đông-Xuân, Hè-Thu và Thu-Đông. Trung bình hàm lượng Fenobucarb ở vụ Hè-Thu trên ruộng lúa, kênh nội đồng và sông rạch khoảng 12,54; 15,28 và 19,23 µg/Kg cao hơn vụ Đông-Xuân với hàm lượng tương ứng 5,95; 10,32 và 9,54 µg/Kg. Ở vụ Thu-Đông, trung bình hàm lượng Fenobucarb cao nhất trên sông rạch và kênh nội đồng, nhưng thấp nhất ở ruộng lúa, chiếm 28,24; 26,31 và 3,82 µg/Kg.   Đề tài đã phát hiện hàm lượng Fenobucarb tại các điểm thu mẫu có xu hướng tăng từ ruộng lúa ra kênh nội đồng và sông rạch. Trên kênh nội đồng và sông rạch chính ở 2 địa điểm Cái Lớn và Xà No tương ứng trong vụ Thu Đông, hàm lượng Fenobucarb đã vượt ngưỡng cho phép của QCVN 15:2008/BTNMT (50 µg/Kg). Hơn nữa, hoạt chất Fenobucarb có khả năng khuếch tán đi vào nước mặt từ bùn đáy và tiềm năng tích luỹ sinh học trung bình, nên có thể gây ảnh hưởng đến sinh vật thuỷ sinh và sức khoẻ con người khi bị phơi nhiễm. Do vậy, chương trình quan trắc hằng năm của tỉnh cần theo dõi diễn biến và sự tích lũy của Fenobucarb trong nước, bùn đáy và sinh vật thủy sinh.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 32-39
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...