Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 45-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/04/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:

Application of SCP model in analysis of pangasius market structure in Mekong Delta

Từ khóa:

SCP, cá tra, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

SCP, pangasius, Mekong Delta

ABSTRACT

This study aims to build models of market structure analysis the case of pangasius in the Mekong Delta. Through overview the theory about structure - to - market results (SCP), the documents relating to the seafood market development; the author proposed the model SCP for the studying pangasius market structure in the Mekong Delta. The theoretical model is proposed based on meta ? analysis method in order to inherit valuable findings of previous researches in VietNam and other countries. The results constructed model consists of 4 structural elements, 3 implement market elements and 2 market results. The theoretical model can be well applied in research of pangasius market structure in the Mekong Delta.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng mô hình nghiên cứu phân tích cấu trúc thị trường cá Tra ở khu vực đồng bằng sông cửu long (ĐBSCL). Qua việc lược khảo các lý thuyết về cấu trúc ? thực hiện ? kết quả thị trường (SCP), các tài liệu liên quan đến phát triển thị trường thủy sản; tác giả đề xuất mô hình ứng dụng SCP cho nghiên cứu cấu trúc thị trường cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình nghiên cứu được đề xuất dựa trên việc phân tích ? tổng hợp nhằm kế thừa những phát hiện có giá trị từ các nghiên cứu trước của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước. Kết quả đã xác định mô hình được xây dựng gồm có 4 yếu tố cấu trúc ngành, 3 yếu tố thực hiện thị trường và 2 yếu tố kết quả thị trường. Mô hình nghiên cứu này có giá trị áp dụng đối với việc nghiên cứu cấu trúc thị trường cá tra tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 113-119
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 38-44
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...