Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22 (2016) Trang: 72-78
Tạp chí: tạp chí đại học Trà Vinh ISSN 1859-4816

Nghề thủ công tryền thống là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền văn hóa Khmer Nam bộ. Hiện nay các phum sroc có nghề thủ công truyền thống gặp không ít khó khăn và thách thức trong vấn đề bảo tồn và phát triển. Bài viết đi sâu phân tích vai trò của nghề thủ công trong quá khứ và hiện tại, thực trạng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống ở các phum sroc của người Khmer trong thời kì hội nhập.

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 71
Tác giả: Sơn Chanh Đa
Tạp chí: Tọa đàm khoa học một số vấn đề về văn hóa tôn giáo và tư vấn bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
1 (2013) Trang: 110
Tác giả: Sơn Chanh Đa
Tạp chí: HT nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer nam bộ di sản văn hóa dân tộc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...