Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/03/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Cloud computing and big data processing problem with map - reduce model

Từ khóa:

Điện toán đám mây, dữ liệu lớn, ánh xạ - rút gọn, Hadoop

Keywords:

Cloud computing, big data, map - reduce, Hadoop

Abstract

Today, we are living in the information age in which the information is explosive growth in exponent rate. Some leading company in information technology as Google, Yahoo, Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter, etc. have  challenged with huge amount of data. This growth has demanded new strategies for processing and analyzing data. Cloud computing has been developed and Hadoop-MapReduce has become a powerful computation model addressing these problems. This model provides a programming framework for text processing applications that have ability to process quickly a large amount of data due to the parallel in a large computer cluster. This article provides an overview of large data processing problem on cloud computing platforms, such as architecture and components of Hadoop, HDFS (Hadoop Distributed File System), MapReduce model and its various applications.

Tóm tắt

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, với sự tăng trưởng bùng nổ thông tin theo cấp số nhân. Những công ty hàng đầu về công nghệ thông tin như Google, Yahoo, Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter? đối mặt với một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Sự tăng trưởng này đòi hỏi các chiến lược mới để xử lý và phân tích dữ liệu. Điện toán đám mây được phát triển và Hadoop-MapReduce đang là một mô hình tính toán mạnh mẽ để giải quyết cho những vấn đề này. Mô hình này đưa ra một khung lập trình cho các ứng dụng xử lí văn bản có khả năng xử lí nhanh chóng một lượng lớn dữ liệu nhờ vào sự song song trong một cụm lớn máy tính. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về vấn đề xử lí dữ liệu lớn trên nền tảng tính toán đám mây, như là, kiến ??trúc và thành phần của Hadoop, HDFS (Hadoop distributed File System), Mô hình MapReduce và các ứng dụng khác nhau của nó.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 148-157
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-39
Tải về
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 39-46
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 52-63
Tải về
(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017
(2017) Trang: 113-128
Tạp chí: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, FAIR'2017, 17-18/8/2017
(2016) Trang:
Tạp chí: NACIS, 2016, Đà Nẳng, tháng 11-2016
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 78-1-4799-8043-7
Vol. 52, No 4A, 2014. (2014) Trang: 403-412
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 146
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp VN lần thứ nhất 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: ICPR 2012
(2009) Trang:
Tạp chí: WIT Transaction on Modelingd and Simulation
(2011) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và phần mềm nhóm…
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...