Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 113-128
Tạp chí: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, FAIR'2017, 17-18/8/2017
Liên kết:

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lí ở các trường đại học, cao đẳng và các cấp học khác là rất phổ biến và đã chứng tỏ được hiệu quả tích cực. Một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng trong các nhà trường là cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả học tập dạng điểm số, được quản lí, truy cập thông qua phần mềm quản lí của nhà trường. Có thể thấy rằng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu phải được xây dựng cho phép nhiều người dùng, tức là nhiều giảng viên, cán bộ liên quan có thể truy cập, cập nhật. Chức năng bảo vệ cơ sở dữ liệu được xây dựng trong phần mềm và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng cơ chế phân quyền, đăng nhập, ghi nhật kí (log) cập nhật. Tuy nhiên, phần mềm quản lí và quyền truy cập hệ thống thường được giao cho bên thứ 3, tức là người phát triển phần mềm với sự quản lí chưa thật chặt chẽ. Từ đó dẫn đến nguy cơ sẽ có những truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vấn đề đặt ra là làm sao có thể phát hiện được các sửa đổi không hợp lệ, tức là sửa đổi không thông qua phần mềm quản lí? Làm sao một giảng viên hay cán bộ có thể xác nhận được điểm số đó là nguyên gốc như mình đã nhập vào từ nhiều năm trước và chưa hề bị sửa đổi một cách không hợp lệ?
Kỹ thuật thủy vân (watermarking) từ lâu nghiên cứu và có thể áp dụng để xác thực nguồn gốc, bảo vệ bản quyền các file ảnh. Kỹ thuật này kết hợp giữa việc mã hóa và giấu tin với mục đích bảo vệ bản quyền và toàn vẹn đối với sơ sở dữ liệu. Trong bài viết này chúng tôi trình bày các nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận thủy vân để bảo vệ cơ sở dữ liệu quan hệ như điểm số nhằm để bảo vệ tốt hơn cơ sở dữ liệu điểm trong các nhà trường.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 148-157
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-39
Tải về
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 39-46
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 52-63
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017
(2016) Trang:
Tạp chí: NACIS, 2016, Đà Nẳng, tháng 11-2016
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 78-1-4799-8043-7
Vol. 52, No 4A, 2014. (2014) Trang: 403-412
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 146
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp VN lần thứ nhất 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: ICPR 2012
(2009) Trang:
Tạp chí: WIT Transaction on Modelingd and Simulation
(2011) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và phần mềm nhóm…
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...