Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017
Liên kết:

Bài viết này trình bày quá trình tách điểm số cần nhận dạng (gồm 1 ký tự số phần nguyên và 1 ký tự số phần thập phân, được phân cách với nhau bằng dấu phẩy trong bảng điểm) thành 2 phần: phần nguyên, phần thập phân và nhận dạng. Sử dụng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, các phép toán hình thái học, phương pháp trích đặc trưng GIST cho ảnh sau khi tách và máy học véc tơ hỗ trợ SVM để phân lớp, nhận dạng. Thực nghiệm trên 100 bảng điểm đạt đạt độ chính xác là 94.4% và thời gian nhận dạng trung bình một bảng điểm là 2.7s. Điểm nổi bật trong nghiên cứu này là xác định được vị trí của hình chữ nhật bảng điểm mà không cần biết trước tọa độ bảng điểm, không cần phải xoay ảnh nghiêng, giúp tiết kiệm thời gian. Điểm nổi bật tiếp theo là quá trình tách số sau khi thực hiện phép chiếu lên ảnh, tính các giá trị trung bình các pixel và dựa vào giá trị đó để tách số cần nhận dạng thành 2 phần mà không cần phân biệt dấu phân cách là dấu chấm hay dấu phẩy. Độ chính xác ở giai đoạn này quyết định đến độ chính xác khi nhận dạng sau này.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 148-157
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-39
Tải về
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 39-46
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 52-63
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
(2017) Trang: 113-128
Tạp chí: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, FAIR'2017, 17-18/8/2017
(2016) Trang:
Tạp chí: NACIS, 2016, Đà Nẳng, tháng 11-2016
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 78-1-4799-8043-7
Vol. 52, No 4A, 2014. (2014) Trang: 403-412
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 146
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp VN lần thứ nhất 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: ICPR 2012
(2009) Trang:
Tạp chí: WIT Transaction on Modelingd and Simulation
(2011) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và phần mềm nhóm…
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...