Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 39-46
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Overview on cloud computing security

Từ khóa:

An toàn mạng, kiến trúc hướng dịch vụ, IaaS, PaaS, SaaS

Keywords:

Network security, Service oriented architecture, IaaS, PaaS, SaaS

ABSTRACT

In recent years cloud computing has emerged as a new development phase of the Internet. Cloud computing, its service models in particular,  allows the use of hardware, software as services, that leads a fundamental change in the application of information technology in practice - shift from investment to the hire of computing resources. However, cloud adoption is still controversy issues surrounding the safety and security of system. This paper provides an overview on safety issues and security of cloud computing, from the perspective of architecture, services as well as main characters of cloud computing.

TóM TắT

Mấy năm gần đây điện toán đám mây (cloud computing) nổi lên như là một giai đoạn phát triển mới của Internet. Điện toán đám mây mà cụ thể là các mô hình dịch vụ của nó cho phép sử dụng phần cứng, phần mềm như là dịch vụ làm thay đổi căn bản việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn ? chuyển từ đầu tư sang thuê bao. Tuy nhiên, việc chấp nhận điện toán đám mây vẫn còn khá dè dặt xoay quanh vấn đề an toàn và an ninh hệ thống. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về vấn đề an toàn và an ninh của điện toán đám mây, từ góc độ kiến trúc cho đến dịch vụ cũng như tính chất của đám mây điện tử.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 148-157
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-39
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 52-63
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tải về
(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017
(2017) Trang: 113-128
Tạp chí: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, FAIR'2017, 17-18/8/2017
(2016) Trang:
Tạp chí: NACIS, 2016, Đà Nẳng, tháng 11-2016
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 78-1-4799-8043-7
Vol. 52, No 4A, 2014. (2014) Trang: 403-412
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 146
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp VN lần thứ nhất 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: ICPR 2012
(2009) Trang:
Tạp chí: WIT Transaction on Modelingd and Simulation
(2011) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và phần mềm nhóm…
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...