Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 16-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/11/2014

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Synthesis of FexMnyOz/activated rice husk ash material for arsenic adsorption from groundwater

Từ khóa:

Hấp phụ asen, Nano oxit sắt-mangan, Nước ngầm, Tro trấu

Keywords:

Arsenic adsorption, Iron-manganese oxide nanoparticles, Groundwater, Activated rice husk ash

ABSTRACT

It has been well known that the arsenic ions can exist as arsenate (H2AsO4- and H2AsO42-) or arsenite (H3AsO30 and H3AsO3-) species depending on the characteristics of water environment; and the iron oxide materials show very good capacity for arsenic adsorption. In this study, Fe7Mn3Ox/activated rice husk ash (RHA) material is synthesized and characterized. Fe7Mn3Ox/RHA material is introduced as a novel adsorbent with high potential and many advantages, compared to FexOy/RHA material, towards arsenic removal from groundwater by chemical absorption technique. The experimental results showed that 10 wt.% (FeCl3+MnCl2) loading of FexMnyOz on RHA surface had very high arsenic adsorption capacity which is respectively ~1.1, ~1.3 folds higher than those of 10 wt.% (FeCl3) FexOy/RHA and 10 wt.% (MnCl2) MnxOy/RHA adsorbents, for the same amount of adsorbent. The high arsenic absorption capacity of 10 wt.% (FeCl3+MnCl2) Fe7Mn3Ox/RHA adsorbent can be due to the strong interaction of oxide adsorbent and support; and the added manganese oxides into the iron oxide nanostructure for enhancing the positive charge onto nano iron oxide surface.

TÓM TẮT

Như đã biết, tùy vào đặc tính của môi trường nước các ion asen có thể tồn tại dưới dạng arsenate (H2AsO4- và H2AsO42-) hoặc arsenite (H3AsO30 và H3AsO3-); và các vật liệu oxit sắt có khả năng hấp phụ tốt asen. Trong nghiên cứu này, vật liệu FexMnyOz/tro trấu (RHA) được giới thiệu như một loại vật liệu hấp phụ mới đầy tiềm năng và có nhiều ưu điểm so với vật liệu FexOy/RHA trong xử lý asen trong nước ngầm bằng kỹ thuật hấp phụ; cụ thể là vật liệu 10 KL.% (FeCl3 + MnCl2) Fe7Mn3Ox/RHA cho hiệu quả hấp phụ asen cao gấp ~1,1 và ~1,3 lần so sánh tương ứng với vật liệu 10 KL.% FexOy/RHA và 10 KL.% (MnCl2) MnOx/RHAtính trên một đơn vị khối lượng chất hấp phụ. Việc nâng cao hiệu quả hấp phụ asen của vật liệu FexMnyOz/tro trấu (RHA) có thể là sự hiện diện đồng thời của mangan oxit và silic oxit (trong chất mang) có thể làm tăng điện tích dương trên bề mặt oxit sắt.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 101-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...