Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 101-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/04/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

A suitable way for rural areas toward arsenic removal from groundwater in Vietnam

Từ khóa:

công nghệ loại bỏ asen, hỗn hợp zeolite - bentonite, nồng độ asen cao, nước ngầm

Keywords:

arsenic removal technology, bentonite-zeolite, high arsenic contamination, groundwater

ABSTRACT

Sufficient quality of groundwater (i.e. without arsenic contaminant for domestic use purposes) is necessary for sustaining the living in rural areas of Vietnam. This study investigated the combination of simple arsenic removal engineering and advanced home-made adsorbent as a suitable approach toward arsenic removal from the high arsenic contaminant in groundwater. Arsenic-contaminated groundwater samples at the Cho Vam town, Phu Tan district, An Giang province were treated in this study. Arsenic contaminant removal engineering was separated into co-precipitation and absorption steps. Two parameters including air purging time for the co-precipitation step and flow rate of ground water for the adsorption step were optimized; the remained arsenic concentration of treated groundwater decreased to less than 10 ?g/L. Such arsenic level of treated water satisfied the arsenic maximum concentration limitation of the World Health Organization (WHO) for the domestic-used groundwater. For arsenic removal adsorbent material, additionally, the home-made adsorbent showed about ~1.2-fold of arsenic removal efficiency than that of commercial adsorbent (NC-F20). This implied that the home-made adsorbent showed higher advantage than NC-F20 in arsenic removal application. The advanced function of home-made adsorbent could be combined with porous structures of natural zeolite and hydration facility for iron ions in the structure of bentonite material.

TóM TắT

Nước ngầm không nhiễm asen là rất cần thiết cho người dân ở các khu vực nông thôn Việt Nam. Trong nghiên cứu này cho thấy việc kết hợp một công nghệ đơn giản và chất hấp phụ tiên tiến tự tổng hợp là một giải pháp thích hợp cho việc loại bỏ asen từ nước ngầm với nồng độ asen cao ở các khu vực nông thôn của Việt Nam. Mẫu nước ngầm tại thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đối tượng trong nghiên cứu này. Công nghệ loại bỏ asen gồm giai đoạn đồng kết tủa và hấp phụ. Hai thông số cơ bản là thời gian sục không khí (giai đoạn đồng kết tủa) và lưu lượng dòng nước ngầm (giai đoạn hấp phụ) đã được tối ưu trong điều kiện thí nghiệm; nồng độ asen còn lại trong nước ngầm sau xử lý < 10 ?g/L và đạt tiêu chuẩn cho phép đối với chỉ tiêu asen. Ngoài ra, vật liệu hấp phụ tự tổng hợp của nghiên cứu này cho thấy khả năng loại bỏ asen cao hơn 1,2 lần so với khả năng loại bỏ asen của vật liệu công nghiệp (NC-F20). Sự vượt trội về hoạt tính hấp phụ asen của vật liệu tự tổng hợp có thể là do sự kết hợp các tính năng vượt trội của các nguyên liệu thành phần; ví dụ như: cấu trúc rỗng (zeolite tự nhiên) và tính dễ dàng hydrat hóa của các ion sắt trong cấu trúc của betonite.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 16-24
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...