Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 79-87
Tạp chí: Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014
Liên kết:

The purpose of this study is to apply Landsat-8 imagery to map the mangrove forest area in Thanh Phudistrict, BenTre province. The object-based approach is used in this study including image segmentation, classification using decision tree approach and accuracy assessment. The classification results showed there were 8 classes including mangroves, Aviciennia forest, annual crops, bare land, mudflats, sand, rice, rice-shrimp with overall accuracy 97.8% (k=0.6). Mangrove forest (including Rhizophora and Aviciennia) appears along the coastline where exists the interaction between tide water and inland while other classes occupied far from the coastline. The result indicated that the possibility of using medium-resolotion images can be used to monitor the mangrove area at the district level. 

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 33-39
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 76-82
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...