Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 33-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Adverse effect of saline waterlogging on soil properties: Laboratory experiment on alluvial soil

Từ khóa:

Đất ngập mặn, mặn  hóa, sodic hóa, đặc tính đất

Keywords:

Salinity, submergence, soil salinization, soil sodification, salinity intrusion

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the changes of some soil properties under submergence at different salinity levels. Laboratory experiment was conducted by submerging an alluvial soil with instant ocean at salinity concentrations of 0, 2, 4, 6, 8, 12, 25 parts per thousand (ppt). Soil samples were taken from a paddy field in Thanh Phu district, Ben Tre province where it is anticipated to be affected by salinity intrusion. Salinity, exchangeable sodium percentage, availability of nitrogen and phosphorus in soil were measured once a week during a course of six weeks. Results showed that when submerging soil at 2 ppt salinity, the electric conductivity of saturated soil (ECe) reached 7 mS.cm-1 in the second week, above the critical value of saline soil. Soil pH increased during the course of incubation and at different saline levels. Soil sodification was formed after two-week of submergence from the 6 ppt salinity treatment and higher. Soil available ammonium increased during six weeks and was not significantly different among salinity levels. Available phosphorus content in soil at high salinity concentrations were reduced (P<0.05), starting from the second week of incubation. Findings of this study indicated that water at 4 ppt salinity concentration intruding into inland soils and lasting for two weeks may lead to problems on soil salinization and sodification which threaten agricultural production in the coastal areas in the Mekong delta.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi đặc tính đất do ngập mặn trên đất phù sa ngọt với các nồng độ muối khác nhau: 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 25?. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng để theo dõi một số đặc tính hóa học đất sau 2, 4, 6 và 12 tuần ngập mặn. Mẫu đất được lấy từ ruộng lúa huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, đây là vùng được dự đoán sẽ bị xâm nhập mặn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau thời gian bị ngập mặn từ 2 đến 12 tuần, pH đất tăng theo thời gian ngập mặn. Độ mặn của đất tăng theo thời gian ngập mặn tuần thứ 2 và nồng độ mặn từ 2? trở lên, cho thấy độ dẫn điện của đất bão hòa ECe đạt 7 mS.cm-1. Đất bị sodic hóa sau 2 tuần ngập mặn ở độ mặn từ 6?. Đạm hữu dụng trong đất tăng trong 6 tuần và khác biệt không ý nghĩa ở các mức độ mặn khác nhau. Đất rất nghèo lân (P) và P có khuynh hướng giảm theo nồng độ mặn từ tuần thứ 2 ngập mặn (p<0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi đất bị ngập mặn trong 2 tuần với nồng độ mặn 4? đất có thể bị mặn và sodic hóa, gây trở ngại trong sản xuất nông nghiệp.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 76-82
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...