Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 89-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Relation of land use planning and construction planning at Vinh Long province from 1993 to 2010

Từ khóa:

Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, tỉnh Vĩnh Long

Keywords:

Land use planning, Construction planning, Vinh Long province

ABSTRACT 

There were problems between two types of land use and construction plans at the provincial level (e.g. overlap and un-agreement leading to limitation of the roles of each plan in the economic and social development of an area). Therefore, research on relation of land use planning and construction planning at the Vinh Long province is necessary. Results of study showed that relation of land use planning and construction planning in Vinh Long province was not consistent in terms of time and space. Particularly, there were many differences in terms of content and adjustment procedure in planning approaches. The land use indexes at the same period of two kinds of planning were still not similar with great conflicts. During the operation period and management of planning in Vinh Long showed that the relation between construction and land use planning were not appropriate through different procedures of two types of planning. These problems presented that the cooperation between Natural Resources and Environment department and Construction Departments at Vinh Long province was not close in cooperation. As a result, the effectiveness of both the plans was low in terms of planning the land use in the study area.

TóM TắT

Giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn cấp tỉnh cũng còn một số bất cập như: chồng chéo và chưa thống nhất làm hạn chế đến vai trò của mỗi loại quy hoạch đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Xuất phát từ tình hình trên, đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở tỉnh Vĩnh Long là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa có sự thống nhất về không gian, thời gian. Nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch của quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng co? nhiê?u sư? kha?c nhau ở hệ thống quy hoạch. Các chỉ tiêu sử dụng đất của cùng một giai đoạn được xác định trong hai loại quy hoạch không thống nhất, còn nhiều mâu thuẫn với nhau. Trong quá trình tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cho thấy mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thể hiện sự bất cập qua cách thức quản lý, thực hiện quy hoạch của hai loại quy hoạch là rất khác nhau. Sự bất cập này được thể hiện ở việc phối hợp giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường với cơ quan Xây dựng ở Vĩnh Long chưa chặt chẽ dẫn đến hiê?u qua? sư? du?ng đâ?t đai thâ?p.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 70-77
Tải về
(2014) Trang: 677-687
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 28-29/11/2014
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
1 (2012) Trang: 119
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...