Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 677-687
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 28-29/11/2014
Liên kết:

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu đã chọn lọc ra tám kiểu sử dụng đất có triển vọng ở huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ gồm: Lúa 3 vụ (LUT 1), Lúa 2 vụ (LUT 2), Lúa 2 vụ và Cá (LUT 3),  Lúa 2 vụ và Màu (LUT 4), Chuyên Màu (LUT 5), Nuôi Trồng Thủy Sản (LUT 6), Cây Ăn Trái (LUT 7), 2 vụ Lu?a ? Ma?u ? Ca? (Lúa; Màu luân canh; Lúa, Cá xen canh) (LUT 8). Đánh giá thích nghi đất đai đã phân ra 3 vùng thích nghi cho 8 kiểu sử dụng đất đai. ứng dụng mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu mờ (Fuzzy multi-objectives linear programming- FMOLP) được thiết lập với mỗi biến quyết định là diện tích của từng kiểu sử dụng đất đai được giải bằng phương pháp tương tác thõa hiệp mờ và sử dụng Module Solver trong Microsoft Excel giải bài toán đã xác định phương án bố trí sử dụng đất cụ thể, hợp lý đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững cho 3 vùng thích nghi trên cơ sở tối ưu hóa đồng thời 5 mục tiêu hiệu quả lợi nhuận, hiệu quả yêu cầu lao động, hiệu quả động vốn, mức thích hợp đất đai và hiệu quả môi trường với các trọng số lần lượt là w1 = 0,3, w2 = 0,1, w3 = 0,1, w4 = 0,4, w5 = 0,1 theo 2 điều kiện ràng buộc chính về giới hạn diện tích thích nghi và giới hạn yêu cầu lao động. Phương án quy hoạch cho 3 vùng như sau: Vùng I bố trí LUT 5 (Chuyên màu) với diện tích 9.742,29 ha. Vùng II bố trí LUT 6 (Nuôi trồng thủy sản) với diện tích 16.662,67 ha. Vùng III bố trí LUT 4 (Lúa 2 vụ - Màu) với diện tích 2.461,34 ha.

ABSTRACT

Results of study showed that eight promising land use types were selected for physical land evaluation of Co Do district such as triple rice (LUT 1); double rice  (LUT 2); double rice + fish (LUT 3); double rice + upland crops (LUT 4); upland crops (LUT 5); Aquaculture (LUT 6); fruit trees (LUT 7); double rice + upland + fish (LUT 8). Land suitability for eight land use types was divided three land suitability zones. Application Fuzzy multi-objectives linear programming- FMOLP is formulated on the basic of each decision variable which is Land Use Type (LUT). It is solved by fuzzy interactive satisfying method and Solver module in Microsoft Excel. It determined the certain and proper land use allocation. It responds for sustainable development of three suitability zones due to the basis of major constraints on limited suitability area and labor requirements which optimize five objectives in profit efficiency, required labor efficiency, benefit per cost ratio, suitable land and environmental efficiency, with the weights such as w1 = 0,3, w2 = 0,1, w3 = 0,1, w4 = 0,4, w5 = 0,1. Result of optimization in sustainable land use planning identified three areas such as area I (LUT5- upland crops), area II (LUT6- Aquaculture), area III (LUT4-double rice + upland crops), with 9,742.29 ha, 16,662.67 ha and 2,461.34 ha respectively.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 70-77
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
1 (2012) Trang: 119
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...