Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 70-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Combination between land evaluation and objective optimization mathematics model is as a basic for planning of the agricultural land in Co Do district, Can Tho city

Từ khóa:

Đánh giá đất đai, toán tối ưu, quy hoạch sử dụng đất đai, Cờ Đỏ, đất nông nghiệp

Keywords:

Land evaluation, optimal mathematics, land use planning, Co Do, agricultural land

ABSTRACT 

Results of study showed that eight promising land use types were selected for physical land evaluation in the Co Do district where three land suitability zones were identified. Via the application of optimal mathematics algorithm, each land use type with its optimal area could be identified according to the actual natural resources and other constraints in the Co Do district. In addition, land use types were evaluated in terms of economic outcome with reference to present, showing an increased gross- margin, leading to increased benefit of these land use types. Regarding to social effect, the obtained showed the increase in average income per farmer. In addition, result of study also illustrated a proper procedure to combine the physical land evaluation and optimal mathematics algorithm in the Co Do district and land use types with optimal benefit rely on natural resources and constraints were selected for agricultural land use planning.

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu đã chọn lọc ra tám kiểu sử dụng có triển vọng ở vùng nghiên cư?u. Phân hạng thích nghi đất đai tự nhiên của huyện đã phân được 3 vùng thích nghi cho 8 kiểu sử dụng đất đai. ứng dụng phương pháp toán tối ưu đã chỉ ra được các kiểu sử dụng với diện tích hợp lý trong điều kiện tự nhiên, các ràng buộc va? lư?a cho?n hầu hê?t đâ?t nông nghiê?p của huyện Cờ Đỏ. Trên kết quả đó, đã đánh giá hiệu quả của các mô hình được chọn so với hiện trạng cho thấy về mặt kinh tế tăng tổng thu nhập, gia tăng lợi nhuận của các kiểu sử dụng đất đai. Hiệu quả về mặt xã hội cho thấy thu nhập bình quân trên 1 lao động nông nghiệp tăng. Kết quả của nghiên cứu đã xây dựng quy trình kết hợp giữa đánh thích nghi đất đai tự nhiên với phương pháp toán tối ưu trên địa bàn huyện, từ đó các kiểu sử dụng đất nông nghiệp với lợi nhuận tối ưu nhưng vẫn đáp ứng trên các ràng buộc nguồn tài nguyên được chọn ra để đáp ứng cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 89-95
Tải về
(2014) Trang: 677-687
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 28-29/11/2014
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
1 (2012) Trang: 119
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...