Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 203-214
Tải về

ABSTRACT

This article builds the theoretical model of the planning quality for construction industry from the following components: Architecture with the strong national identity, Capacity for the project consultation, Resources for the construction industry and Openness and transparence of projects calling for investment. In this study, the researcher combined  the qualitative method with the quantitative method through the use of Cronbach alpha (a coefficient of reliability) and EFA (Exploratory factor analysis) to evaluate and adjust the scale. After that, CFA (Confirmatory Factor Analysis), SEM (Structural Equation Modeling). The research method used to test the measurement model and the research model (the theoretical model). The official sample size (310 samples in Soc Trang province?s market) were analyzed. The test results showed that there is the suitability of the theoretical model with market information and the research results have the practical significance for many different research subjects in the field of contruction. The relevant subjects are the business enterprise in the field of contruction consulting, the departments of the construction project management, the investors, the state management agencies in the field of contruction, especially the department of construction that is managing the planning quality for construction industry of Soc Trang province.

Keywords: Planning quality for construction industry: Architecture with the strong national identity; Capacity for the project consultation; Resources for the construction industry; Openness and transparence of projects calling for investment

Title: A planning quality model for construction industry

TóM TắT

Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết chất lượng qui hoạch ngành xây dựng từ những thành phần như: Nét kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, Năng lực tư vấn dự án, Nguồn nhân lực ngành xây dựng, Công khai minh bạch các dự án mời gọi đầu tư. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng thông qua sử dụng phương pháp phân tích hệ số độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) nhằm đánh giá và điều chỉnh thang đo. Sau đó phân tích nhân tố khẳng định (CFA: Confirmatory Factor Analysis), phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM: Structural Equation Modeling). Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình đo lường và mô hình nghiên cứu (mô hình lý thuyết). Kích thước mẫu khảo sát chính thức 310 mẫu tại thị trường tỉnh Sóc Trăng. Kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp mô hình lý thuyết với thông tin thị trường, kết quả nghiên cứu còn có một số ý nghĩa thiết thực cho nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau trong lĩnh vực xây dựng. Các đối tượng có liên quan là những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn - xây dựng, các ban quan lý dự án xây dựng, các chủ đầu tư, các cơ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là Sở Xây dựng đang quản lý về chất lượng qui hoạch ngành xây dựng của tỉnh Sóc Trăng.

Từ khóa: Chất lượng qui hoạch ngành xây dựng: Nét kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc; Năng lực tư vấn dự án; Nguồn nhân lực ngành ngành xây dựng; Công khai minh bạch các dự án mời gọi đầu tư

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 229-240
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 240-250
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 41-48
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 68-85
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...