Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 240-250
Tải về

ABSTRACT

This article constructed the theoretical model that affects spreadingly in the construction industry from the following components:the spreading effect on the economy, the spreading effect on the technology, the spreading effect on the society, the spreading effect on the environmental conservation. The qualitative method was combined with the quantitative method through the use of Cronbach alpha (a coefficient of reliability) and EFA (Exploratory factor analysis) to evaluate and adjust the scale. After that, CFA (Confirmatory Factor Analysis), SEM (Structural Equation Modeling). The research method used to test the measurement model and the research model, the official survey sample size is 310 samples in Soc Trang province?s market. The test results showed that there is the suitability of the theoretical model with market information, the spreading model in the construction industry will constribute to build a theoretical system on developing the construction industry in Vietnam, and Soctrang province has the basis to orient the development of the construction industry more suitably, which will make a huge spread for the economic development of the local society.

Keywords: The spreading effect in the construction industry: the spreading effect on the economy, the spreading effect on the technology, the spreading effect on the society, the spreading effect on the environmental conservation

Title: The spreading effect model for the construction industry in Soc Trang province

TóM TắT

Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết tác động lan tỏa ngành xây dựng từ những thành phần như: Tác động lan tỏa về mặt kinh tế, Tác động lan tỏa về mặt công nghệ, Tác động lan tỏa về mặt xã hội, Tác động lan tỏa về mặt bảo vệ môi trường. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng thông qua sử dụng phương pháp phân tích hệ số độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm đánh giá và điều chỉnh thang đo. Sau đó phân tích nhân tố khẳng định (CFA), phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình đo lường và mô hình nghiên cứu, kích thước mẫu khảo sát chính thức 310 mẫu tại thị trường tỉnh Sóc Trăng. Kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp mô hình lý thuyết với thông tin thị trường, mô hình lan tỏa ngành xây dựng sẽ góp phần tạo nên hệ thống nghiên cứu lý thuyết về phát triển ngành xây dựng ở Việt Nam, cũng như tỉnh Sóc Trăng có cơ sở định hướng phát triển ngành xây dựng phù hợp hơn sẽ tạo nên sự lan tỏa rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Từ khóa: Tác động lan tỏa ngành xây dựng: Tác động lan tỏa về mặt kinh tế, Tác động lan tỏa về mặt công nghệ, Tác động lan tỏa về mặt xã hội, Tác động lan tỏa về mặt bảo vệ môi trường

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 203-214
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 229-240
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 41-48
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 68-85
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...