Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 147-154
Tải về

Abstract

The study aimed to identify the changes in soil organic matter quality under intensively triple rice cropping system and to evaluate the positive effects of different rice-upland crop rotation models on soil organic matter quality and its capacity in supplying available nitrogen (N). The results showed that rice yield gained in the treatments in which rice were rotated with upland crops, i.e. baby corn or mungbean was significantly higher than those in the triple rice cropping system. Rotating rice with baby corn or mungbean also resulted in significantly high contents of soil mobile humic acid (MHA), labile organic nitrogen and therefore, high soil available N supplying capacity in the following crop. Using labelled urea-15N to discriminate soil-N from fertilizer-N taken up by rice showed that there was more soil mineral N taken up in rotation systems compared to those in continuously triple rice system. This result revealed that net N mineralization was potentially higher in the rice-upland crops rotation systems.

Keywords: soil organic matter; available nitrogen, triple rice, crop rotation

Title: Soil organic matter quality and nitrogen supplying capacity in continuously triple rice and rice ? upland crop rotation systems

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của luân canh cây màu trên đất ruộng lúa thâm canh ba vụ đối với chất lượng chất hữu cơ, khả năng cung cấp đạm (N) hữu dụng của đất và năng suất lúa trồng sau vụ luân canh. Kết quả thí nghiệm ghi nhận năng suất lúa cao khác biệt có ý nghĩa khi đất lúa được luân canh với bắp rau hoặc đậu xanh. Giai đoạn cuối vụ màu đầu vụ canh tác lúa, đất luân canh cây trồng cạn có sự gia tăng sự tích lũy thành phần chất mùn trẻ, dễ di động MHA (mobile humic acid) và N hữu cơ dễ phân hủy. Khả năng khoáng hóa N cũng tăng cao ở đất luân canh so với đất thâm canh ba vụ lúa liên tục. Kết quả sử dụng đồng vị 15N trong phân Urea cung cấp cho lúa đã cho thấy tổng lượng N được lúa hấp thu từ đất sau khi canh tác với bắp rau hoặc đậu xanh đều cao hơn nghiệm thức canh tác lúa liên tục, tương ứng với kết quả khảo sát tốc độ khoáng hóa, cung cấp N hữu dụng từ đất giữa các mô hình.

Từ khóa: 

Abstract

The study aimed to identify the changes in soil organic matter quality under intensively triple rice cropping system and to evaluate the positive effects of different rice-upland crop rotation models on soil organic matter quality and its capacity in supplying available nitrogen (N). The results showed that rice yield gained in the treatments in which rice were rotated with upland crops, i.e. baby corn or mungbean was significantly higher than those in the triple rice cropping system. Rotating rice with baby corn or mungbean also resulted in significantly high contents of soil mobile humic acid (MHA), labile organic nitrogen and therefore, high soil available N supplying capacity in the following crop. Using labelled urea-15N to discriminate soil-N from fertilizer-N taken up by rice showed that there was more soil mineral N taken up in rotation systems compared to those in continuously triple rice system. This result revealed that net N mineralization was potentially higher in the rice-upland crops rotation systems.

Keywords: soil organic matter; available nitrogen, triple rice, crop rotation

Title: Soil organic matter quality and nitrogen supplying capacity in continuously triple rice and rice ? upland crop rotation systems

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của luân canh cây màu trên đất ruộng lúa thâm canh ba vụ đối với chất lượng chất hữu cơ, khả năng cung cấp đạm (N) hữu dụng của đất và năng suất lúa trồng sau vụ luân canh. Kết quả thí nghiệm ghi nhận năng suất lúa cao khác biệt có ý nghĩa khi đất lúa được luân canh với bắp rau hoặc đậu xanh. Giai đoạn cuối vụ màu đầu vụ canh tác lúa, đất luân canh cây trồng cạn có sự gia tăng sự tích lũy thành phần chất mùn trẻ, dễ di động MHA (mobile humic acid) và N hữu cơ dễ phân hủy. Khả năng khoáng hóa N cũng tăng cao ở đất luân canh so với đất thâm canh ba vụ lúa liên tục. Kết quả sử dụng đồng vị 15N trong phân Urea cung cấp cho lúa đã cho thấy tổng lượng N được lúa hấp thu từ đất sau khi canh tác với bắp rau hoặc đậu xanh đều cao hơn nghiệm thức canh tác lúa liên tục, tương ứng với kết quả khảo sát tốc độ khoáng hóa, cung cấp N hữu dụng từ đất giữa các mô hình.

Từ khóa: chất hữu cơ đất, đạm hữu dụng, lúa thâm canh ba vụ, luân canh

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 107-116
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 146-154
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 225-231
Tải về
1 (2012) Trang: 95
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 91
Tác giả: Võ Thị Gương
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 363
Tạp chí: Springer Environmental Science and Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...