Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 146-154
Tải về

Abstract

Durian orchards in the Mekongdelta has been confronted with low fruit yield and Phytophthora disease. The aim of this experiment was to study the effect of bio-compost (compost from cow dung plus Trichoderma sp.) on improvement of soil quality, fruit yield  and reducing the gummosis disease cause by Phytophthora. Two representative durian orchards were selected at Tam Binh, Cai Lay district. The amount of 10T.ha-1 of composted cow dung and rice straw with and without Trichoderma sp. were tested to compare with the farmers? practice, using inorganic fertilizers and pesticides. Results indicated that bio-compost amendment led to increase the soil aggregate stability, soil organic matter, soil labile organic nitrogen, available phosphorus (p<0.05) and tended increase soil microbial activity. The ratio of gummosis disease was reduced, the root recovery after damage by fungi attack was significantly improved compared to farmer?s practice (p<0.05). Although the fruit yield was not recorded, there was a tendency of fruit yield improved through the number of fruit developed on each plant.

Keywords: Durian orchards, bio-compost, gummosis disease, soil quality

Title: Short term effect of bio-compost amendment on soil properties and disease of durian orchards

Tóm tắT

Vấn đề khó khăn phổ biến trên vườn trồng sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là năng suất trái kém, bệnh nứt thân chảy nhựa, chết cành và chết cả cây. Vì thế tìm biện pháp cải thiện chất lượng đất kiểm soát bệnh hại góp phần nâng cao năng suất trái và duy trì vườn sầu riêng là mục tiêu nghiên cứu được đặt ra. Thí nghiệm được thực hiện trên hai vườn sầu riêng đại diện tại xã Tam Bình, Cai Lậy Tiền Giang. Sử dụng phân bò ủ với rơm rạ (10T.ha-1) kết hợp với nấm Trichoderma sp. so sánh với nông dân chỉ bón phân vô cơ và sử dụng thuốc hóa học. Hiệu quả cải thiện một số đặc tính hóa lý và sinh học đất, bệnh hại và năng suất trái được ghi nhận. Phân bò ủ với rơm rạ kết hợp nấm Trichoderma sp. giúp cải thiện có ý nghĩa độ bền đoàn lạp của đất, giúp giảm sự đóng váng và rữa trôi lớp đất mặt, tăng hàm lượng chất hữu cơ, tăng P hữu dụng, tăng khả năng cung cấp N từ đất qua lượng N hữu cơ dễ phân hủy, có khuynh hướng tăng hoạt động của vi sinh vật đất. Bệnh nứt thân chảy nhựa (do nấm Phytophthora) giảm có ý nghĩa. Khả năng phục hồi rễ được cải thiện (p<0.05). Năng suất trái sầu riêng được cải thiện thể hiện qua số trái và trọng lượng trái trên cây. Tuy nhiên, do biến động lớn giữa các cây, giữa các lần lập lại nên hiệu quả cải thiện năng suất chưa có ý nghĩa.

Từ khóa: Vườn sầu riêng, phân hữu cơ vi sinh, bệng chảy nhựa, chất lượng đất

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 107-116
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 147-154
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 225-231
Tải về
1 (2012) Trang: 91
Tác giả: Võ Thị Gương
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 95
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 363
Tạp chí: Springer Environmental Science and Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...