Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 72-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/01/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Ultilizing the adsorbent material made from basaltic and acidic soil for phosphorus removal in wastewater

Từ khóa:

Xử lý lân, hấp phụ, đất đỏ bazan, đất phèn

Keywords:

Phosphorus removal, adsorbent, basaltic soil, and acidic soil

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the effectiveness of adsorbent made from basaltic and acidic soil for effective removal of phosphorus in wastewater. In this study, the basaltic soil was collected in the Lam Dong province, and the acidic soil was collected in the Hoa An village, Hau Giang province. Adsorption capacity experiment showed that 1 g basaltic soils adsorbed 10.8 mg PO4-P, while 1 g acidic soil adsorded 2.5 mg
PO4-P. The experiment for investigation adsorption capacity of material made from 80% basaltic soil and 20% acidic soil showed that the most appropriate flow rate for effective treating of phosphorus by the bazalt-contained filter system was 360mL/hour. The application of this filter system for phosphorus removal in fish processing wastewater was highly effective, about 83%, and the concentration of PO4-P remained in the efflluent was of 0.50 mgP/L in average (within the acceptable range of the Vietnamese regulation for surface water quality (QCVN 08:2008/BTNMT, class B2)).

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của vật liệu hấp phụ lân tạo ra từ đất đỏ bazan và đất phèn để xử lý lân trong nước thải. Đất đỏ bazan sử dụng trong nghiên cứu này được thu ở tỉnh Lâm Đồng và đất phèn được thu ở xã Hòa An tỉnh Hậu Giang. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ của 2 loại vật liệu cho thấy đất đỏ bazan thê? hiê?n đă?c ti?nh hâ?p phu? lân rất cao, 1 g mâ?u đất đo? nguyên châ?t có khả năng hấp phụ 10,8 mg PO4-P trong khi đó 1 g đất phèn có khả năng hấp phụ khoảng 2,5 mg PO4-P. Kê?t qua? thí nghiệm xử lý nước thải bằng cột lọc với vật liệu sử dụng được tạo ra từ 80% đất đỏ và 20% đất phèn cho thấy lưu tô?c thích hợp trong hệ thống lo?c chứa vật liệu đất đỏ bazan đê? xư? ly? lân trong nước tha?i pha là 360 mL/giờ. Kha? năng xư? ly? lân trong nươ?c tha?i nha? máy chê? biê?n thu?y sa?n bơ?i vâ?t liê?u na?y râ?t hiê?u qua?, đạt khoảng 83% và hàm lượng PO4-P còn lại trong nước đầu ra chỉ khoảng 0,50 mg/L, đa?t tiêu chuâ?n chất lượng nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT, loại B2).

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 11-19
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: 5th International Symposium ò Education Program for Field-Oriented Leaders in Enviromenttal Sectors in Asia and Africa
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...