Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 11-19
Tải về

ABSTRACT

Water pollution caused by waste water from fish processing factories is a current concern of public community. The presence of phosphorous in treated water is considered as one of the main causes of nutrient accumulation process leading to eutrophication in surrounding river systems. In order to find solutions for removing phosphorous from waste water, phosphorous removal capacity of a material from natural basalt was evaluated. In fact, 1g basalt soil adsorbed 1.51 mg PO43-. The results indicated that basalt soil was potentially effective in treating wastewater from fish processing factories with 99.7 % of phosphate was removed and the remaining concentration of total phosphorus in the effluent water was about 0.31 mg/L

Keywords: Absorption, total phosphate, wastewater treatment, basalt

Title: The effectiveness of phosphate removal of seafood processing wastewater by basalt soil in the laboratory

TóM TắT

Ô nhiê?m nguô?n nươ?c do nươ?c tha?i tư? nước thải nhà máy chế biến thủy sản đang là một vấn đề được sư? quan tâm đă?c biê?t cu?a cô?ng đô?ng. Sự hiện diện cu?a ca?c hơ?p châ?t co? chư?a lân sau quá trình xử lý nước thải được xem là một trong những nguyên nhân chính của quá trình tích lũy dinh dưỡng dẫn đến sự phú dưỡng ở các hệ thống sông ngòi nơi tiếp nhận nguồn nước này. Để ti?m ra như?ng gia?i pha?p xư? ly? lân hiê?u qua?, chúng tôi đã tiê?n ha?nh thi? nghiê?m hiê?u qua? xư? ly? trên vâ?t liê?u đất đỏ bazan. Kết quả nghiên cứu cho thấy loại vật liệu này có tiê?m năng du?ng để xử lý nước thải của nhà máy chế biên thủy sản. Vơ?i 1 g đất đỏ bazan co? thê? hấp phụ đươ?c 1,51 mg PO43-. Kê?t qua? cho thâ?y hiê?u suâ?t xư? ly? lân bơ?i vâ?t liê?u na?y râ?t hiê?u qua?, đa?t 99,7 % và hàm lượng lân còn lại trung bình trong nước đầu ra chỉ khoảng 0,31 mg/L.

Từ khóa: Hấp phụ, tổng lân, xử lý nước thải, đất đo? bazan

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 72-79
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: 5th International Symposium ò Education Program for Field-Oriented Leaders in Enviromenttal Sectors in Asia and Africa
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...